Flera nya uppdrag för Kulturrådet 2006

Sysselsättningsprojektet Access och Mångkulturåret kommer att prägla en stor del av Kulturrådets verksamhet under 2006. Men det finns flera nya uppdrag i det regleringsbrev där regeringen anger inriktningen på rådets insatser under året. Samtidigt kommer flera större uppdrag som Kulturrådet har sedan tidigare att slutredovisas under 2006. Det gäller bland annat utvärderingen av fri entré-reformen på de statliga museerna, översynen av villkoren för bidragsgivningen till de fria teater- och dansgrupperna samt utvärderingen av den s k ansvarsmuseirollen.

Det enskilt mest omfattande uppdrag Kulturrådet har under 2006 ingår i regeringens sysselsättningspaket för de kommande två åren. Projektet Access syftar till att bevara och tillgängliggöra samlingar, föremål och arkivalier. Kulturrådet ska fördela sammanlagt 250 miljoner kronor till myndigheter och organisationer inom kulturområdet.

För att stödja insatser under det pågående Mångkulturåret har regeringen anslagit 3 miljoner kr som ska fördelas av Kulturrådet. Pengarna ska i första hand användas för att stödja nya samarbetsformer och främja lokala och regionala insatser.

Rådet har också fått i uppdrag att följa upp och utvärdera integrationspolitiken inom kulturområdet. Målet är enligt regeringen att den etniska och kulturella mångfalden inom kulturutbudet, liksom antalet utövare med utländsk bakgrund, ska öka. Kulturrådet får i uppdrag att redovisa i vilken omfattning detta sker och ska även göra en närmare analys av utvecklingen på området.

Flera uppdrag tar sikte på barns och ungdomars läsning. I början av december fick Kulturrådet i uppdrag att ta initiativ till en bokserie med klassiker från olika språkområden och världsdelar. Utgivningen kommer att inledas under 2006 och målet är att femtio nya titlar ska ges ut under en femårsperiod. Kulturrådets styrelse beslutade i december att en särskild arbetsgrupp ska inrättas för ändamålet.

Kulturrådet arbetar sedan lång tid med stöd till läsfrämjande insatser bland barn och unga. Nu utvidgas dessa insatser att gälla även vuxna. Regeringen har givit rådet i uppdrag att särskilt undersöka hur litteratur och läsning ytterligare kan främjas på arbetsplatserna. I detta arbete ska rådet samverka med bl.a. förlaget En bok för alla AB.

Kulturrådet lämnar varje år en särskild omvärldsanalys till regeringen. I år ska den ha den nationella kulturpolitiken som särskilt tema, närmare bestämt hur denna kan bidra till att alla i hela landet har tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet. Andra särskilda uppdrag som ges inför 2006 är en utvärdering av det regionala uppdrag som Västanå teater haft mellan 2002 och 2006, för- och nackdelar med Kulturrådets sektorsansvar inom handikappområdet samt en undersökning av behovet av ytterligare stöd för scenkonstens samverkan med tonsättare.

Hela regleringsbrevet för 2006 finns i Statsliggaren hos Ekonomistyrningsverket.

Header logo