Kulturen ett gemensamt ansvar

Kulturpolitiken kommer under de närmaste åren att ställas inför flera nya och viktiga uppgifter. Det är inte rimligt att enbart staten satsar pengar på förnyelse och utveckling av kulturinstitutioner, fria grupper och annat. Det säger Kulturrådet i sitt budgetunderlag för perioden 2007-2009 som har lämnats till regeringen. De landsting och kommuner som är bredda att satsa på kultur bör prioriteras av staten.

Som exempel på särskilt viktiga områden som kommer att kräva resurser nämns det mångkulturella samhällets delaktighet i kulturlivet, barnens rätt till kultur och eget skapande, ett ökat internationellt kulturutbyte samt förnyelsearbetet inom kulturinstitutionerna och de fria grupperna. Här måste staten samverka med andra offentliga bidragsgivare. Därför kommer Kulturrådet att intensifiera dialogen med landsting/regioner och kommuner i syfte att få dessa att satsa mer på kultur.

Den förstärkning av bidragen till det fria kulturlivet som gjordes inför 2006 var mycket välkommen men räcker inte för att täcka de stora behov som finns. Därför föreslår Kulturrådet att det engångsbelopp på 12 miljoner kr, som var en del av ökningen 2006, permanentas från och med 2007. Inom framför allt musikområdet är det dessutom angeläget att den lokala och regionala finansieringen ökar. Staten svarar idag för 90 procent av de offentliga bidragen till de fria musikgrupperna.

En fortsatt satsning på dansområdet enligt de riktlinjer som presenterades i Handlingsprogrammet för den professionella dansen 2005 är angelägen. Dansområdet tillfördes 10 miljoner kr i regeringens budgetproposition för 2006 och ytterligare 4 genom omfördelningar inom Kulturrådets bidragsanslag. För att genomföra de förslag som presenterades i Handlingsprogrammet krävs ytterligare ca 30 miljoner kr under perioden 2007-2009. Om inga nya medel tillförs kommer Kulturrådet att göra omprioriteringar inom befintlig budget.

Resurserna för internationellt kulturutbyte och samarbete måste öka. Under året kommer Kulturrådet att få att utökat ansvar på det internationella området. Uppdraget formuleras av regeringen i en skrivelse till riksdagen under våren. Kulturrådet bedömer att det redan från 2007 finns behov av ökade medel för att kunna stödja det internationella kulturutbytet och kultursamarbetet.

I budgetunderlaget pekar Kulturrådet också på det faktum att två av de viktigaste offentliga bidragskällorna, vid sidan av Kulturrådet, kommer att försvinna eller förändras. Framtidens kultur upphör med verksamheten 2009 och EU:s strukturfonder går in i en ny programperiod med stora förändringar redan 2007. Kulturrådet kommer att analysera konsekvenserna av dessa förändringar.

Kontakt:
Anita Jonsson, handläggare
Telefon: 08-519 264 48
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo