Kulturrådet får i uppdrag att samordna barnkulturåret

Regeringen har beslutat att barnkulturen ska vara det kulturella temat 2007. Vissa myndigheter och kulturinstitutioner kommer att få i uppdrag att medverka under året och kommuner, landsting, organisationer och det fria kulturlivet kommer också att bjudas in att medverka.

Målgruppen för barnkulturåret är barn och ungdomar t.o.m. gymnasiet. För att understryka att satsningen också rör ungdomar har regeringen beslutat att året ska heta Ungkultur 07.

De medverkande svarar för sina insatser, men det kommer också att finnas medel att söka i Allmänna arvsfonden. Arvsfondens satsning på projekt som utvecklar barns och ungas kulturengagemang och eget skapande som pågår 2004-2006 förlängs till våren 2008. Sammanlagt 20 miljoner kr finns att söka för insatser under 2007.

Den 1 juni beslutade regeringen att Kulturrådet får i uppdrag att samordna insatserna under barnkulturåret. Kulturrådet ska främja nätverk på barnkulturområdet, föra dialog med de aktörer som medverkar och sprida kunskaper och erfarenheter som kan stärka barnkulturen. I uppdraget lyfts särskilt Sveriges kommuner och landsting, Ungdomsstyrelsen, Barnombudsmannen och Myndigheten för skolutveckling fram. Barns och ungdomars kunskaper och erfarenheter ska tas till vara i arbetet. Kulturrådet får också i uppdrag att skapa en webbplats för att sprida information om Ungkultur 07 och om barn- och ungdomskulturfrågor generellt.

Regeringen formulerar följande mål för de medverkande i Ungkultur 07:
– Att synliggöra barn- och ungdomskultur och värdet av detta,
– att öka alla barns och ungdomars tillgång till kultur,
– att förstärka och sprida föredömliga arbetsformer,
– att prioritera barns och ungdomars eget skapande,
– att främja nätverkande för en bättre resursanvändning,
– att stärka barns och ungas inflytande och delaktighet i kulturlivet,
– att sprida svensk barn- och ungdomskultur internationellt och främja kulturutbyte med omvärlden.

Header logo