Kulturrådet samordnar internationella insatser

Kulturrådet får ett utökat internationellt ansvar som bland annat omfattar att samordna Sveriges samlade insatser för internationellt kulturutbyte samt att på olika sätt stimulera internationellt samarbete inom kulturområdet. Detta framgår av den skrivelse regeringen har överlämnat till riksdagen där man drar upp riktlinjerna för en långsiktig strategi för hur staten ska stödja en fortsatt internationalisering av kulturlivet.

Regeringens skrivelse till riksdagen kommer som ett svar på det betänkande den internationella utredningen under ledning av landshövding Ingrid Dahlberg lämnade i december 2003. Skrivelsen omfattar delvis nya och förändrade uppdrag för flera myndigheter och organisationer bland annat Svenska Institutet, Sida, Rikskonserter och Konstnärsnämnden.

Kulturrådet får ett utökat ansvar och en central roll för att utveckla den internationella kulturverksamheten. Uppdraget ska genomföras stegvis, säger regeringen.

I det nya uppdraget ingår att arbeta strategiskt för att stärka och utveckla internationaliseringen inom hela kulturområdet. Kulturrådet ska bedriva en kvalificerad internationell omvärldsbevakning, samordna, stödja och stimulera det internationella kulturutbytet på olika sätt, inte minst genom ett nära samarbete med en rad andra myndigheter.

– Vi välkomnar uppdraget, säger Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt. Det är naturligt att Kulturrådet, som har ansvar för den nationella kulturpolitiken, får detta utökade ansvar. I dag går det inte att särskilja det nationella från det internationella och Kulturrådet har redan flera omfattande internationella uppdrag, till exempel kulturutbytet mellan Sverige och Sydafrika, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne och EU:s Kulturkontakt Sverige.

Dessutom har många av de regionala kulturinstitutioner – teatrar, museer, orkestrar m fl. – som får statliga verksamhetsbidrag genom Kulturrådet en omfattande internationell verksamhet, framhåller Kristina Rennerstedt.

Behovet av ekonomiska medel för att utveckla det internationella kulturutbytet är betydande – det anser såväl utredningen som regeringen i sin skrivelse. Men regeringen kommer inte att inrätta den särskilda internationella fond som utredningen föreslog skulle lösa en del av resursproblemen. En sådan lösning skulle bli onödigt komplicerad, säger man och hänvisar till Kulturrådets bidragsfördelning. Något större tillskott får rådet emellertid inte nu, utan regeringen kommer senare att precisera Kulturrådets ansvar i ett särskilt uppdrag. För 2006 har Kulturrådet fått en ökning på 3,7 miljoner för internationellt kulturutbyte.

– Det nya uppdraget är en naturlig utveckling av Kulturrådets ansvarsområde. Det är samtidigt mycket omfattande och kräver stora insatser, säger Kristina Rennerstedt. Vi ska nu utforma en strategi för hur vi stegvis ska utveckla verksamheten i den riktning regeringen beskriver.

Header logo