Miljoner till läsning hos barn och unga

Kulturrådet har fördelat närmare 28 miljoner kronor i bidrag för inköp av barn- och ungdomslitteratur till landets folkbibliotek samt till olika slag av läsfrämjande insatser. Syftet med dessa stöd är att förbättra tillgången på barn- och ungdomsböcker samt att stärka läsandet bland barn och ungdomar. Kulturrådet understryker i samband med fördelningen att behovet av metodutveckling för läsfrämjande åtgärder är stort och att en omfördelning av medel från inköpsstöd till läsfrämjande är angelägen.

Kulturrådet fördelar varje år ett särskilt bidrag som ska göra det möjligt för folkbiblioteken i landets kommuner att öka tillgången på böcker för barn och ungdomar. Som villkor för stödet gäller bland annat att kommunen inte sänker sitt medieanslag och att man upprättar en plan för hur läsande bland barn och unga ska stimuleras.

266 (92 procent) av landets kommuner har sökt inköpsstöd 2006. 50 kommuner har vid samma tillfälle även sökt medel för läsfrämjande insatser. Samtliga ansökningar uppfyller kraven vad gäller inköpsstödet och av de sökande får 158 kommuner minimibeloppet på 50 000 kr medan resterande kommuner får mellan 10 och 15 kronor per barn, vilket innebär från 60 000 kr till 1,4 miljoner - beroende på kommunens storlek och andel invånare mellan 0-18 år.

Inköpsstödet kan, enligt förordningen, bara användas till inköp av litteratur till barn och ungdomar och inte till metodutveckling för att stärka barns och ungas läsning. Olika forskarrapporter och undersökningar visar att barns läsförståelse och tid för läsning minskar. Kulturrådet bedömer därför att metodutveckling för läsfrämjande åtgärder i nuläget är viktigare än inköp av medier. Därför görs en omfördelning från inköpsstöd till bidrag för läsfrämjande åtgärder med ca 2 miljoner kr.

Av de 2,4 miljoner som nu ges i stöd för läsfrämjande insatser, går 980 000 kr till projekt med inriktning på barn och ungdomar med andra modersmål än svenska. Flera kommuner arbetar via förskolan med projekt som innehåller utbildning av läs- eller språkombud. Två kommuner använder biblioteket som mötesplats: Folkets Hus bibliotek Hammarkullen (Göteborg) och Ödåkra bibliotek (Helsingborg).

570 000 kr ges till projekt med kulturpedagogisk inriktning. I Simrishamn och Partille samverkar skola, förskola, bibliotek och kulturskola. I Norrköping samarbetar biblioteket och konstmuseet i ett läsfrämjandeprojekt som riktar sig till ungdomar med lässvårigheter och som har den dyslektiske bild- och ordskaparen Elis Eriksson i centrum.

520 000 kr går till läsfrämjandeprojekt med genusinriktning. I Västra Götaland vill fyra kommuner rikta sig med information om läsning till pappor via mödravårdscentralerna. I Övertorneå och Katrineholm arbetar man läsfrämjande med projekt som företrädesvis vänder sig till pojkar.

Hela listan med beviljade bidrag

Ytterligare information:
Cay Corneliusson, handläggare
Telefon: 08-519 264 07
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo