Redovisat uppdrag om främjande av svensk litteratur

Regeringen gav i våras Statens kulturråd och Svenska institutet i uppdrag att utarbeta och föreslå en samordnad och långsiktig strategi för att stärka litteratur från Sverige. Utgångspunkter för verksamheten ska vara Kulturrådets kulturpolitiska ansvar för att utveckla den internationella kulturverksamheten och Svenska institutets ansvar för litteraturinsatser som en del i det allmänna Sverigefrämjandet. I dagarna har uppdraget redovisats till regeringen.

I den gemensamma redovisningen av uppdraget har särskild vikt lagts vid hur stödet till översättning och lansering av litteratur från Sverige i utlandet bör hanteras. Vilken myndighet som ska hantera stödet bör enligt Kulturrådets och Svenska institutets mening analyseras med utgångspunkt i vilket syfte som anses vara överordnat.

Om det Sverigefrämjande syftet ska stå främst är det rimligt att även fortsättningsvis låta verksamheten bedrivas av Svenska institutet, med beaktande av den nationella kulturpolitiken. Svenska institutet bedömer att myndighetens möjligheter att både bedriva en proaktiv främjandeverksamhet och ett kulturutbyte som följer de kulturpolitiska målen, talar för att verksamheten bör bedrivas i dess regi. Eftersom Svenska institutet både aktivt lanserar svenska författare utomlands och ger olika typer av stöd till översättningar och översättare, är Svenska institutet en viktig aktör i det internationella kultursamarbetet, dessutom med lång erfarenhet på området.

Kulturrådet bedömer att det kulturpolitiska syftet bör stå i förgrunden och att rådet bör handha stödet. Ett sådant synsätt står väl i samklang med vad som anförts i den skrivelse om kulturlivets internationalisering som tidigare i år antogs av riksdagen, och skulle leda till samordningsvinster inom litteraturområdet och på kulturområdet i stort. En sådan ordning skulle också undanröja de otydligheter, inkonsekvenser och kulturpolitiskt sett mindre ändamålsenliga resultat som följer av den nuvarande uppdelningen av stödformerna. Ett tydligare kulturpolitiskt perspektiv på stödet skulle också kunna leda till en utveckling av Sverigefrämjandebegreppet.

Oavsett var verksamheten ska bedrivas är det viktigt att utveckla samarbetet mellan myndigheterna med utgångspunkt i det övergripande målet. Som ansvarsfördelningen mellan myndigheterna ser ut idag bör samordning ske vad gäller ny webbsida samt stöd till dramatik, litteratur på minoritetsspråk och vissa organisationer.

Nära sammanlänkad med uppgiften att stärka den svenska litteraturen i utlandet är frågan om det kulturella utbytet på litteraturområdet. Kulturrådet och Svenska institutet har därför, med utgångspunkt i respektive myndighets uppdrag, tagit även detta i beaktande. Myndigheterna anser att främjandet av den svenska litteraturen inte kan frikopplas från det internationella litteratursamarbetet.

Mot bakgrund av de olika uppfattningar som framkommit under arbetet med att redovisa uppdraget, önskar såväl Svenska institutet som Kulturrådet att regeringen förtydligar syftet med och förutsättningar för det internationella litteratursamarbetet.

Header logo