Samråd i stället för statliga orkesteruppdrag

Det är viktigt att det statliga bidraget till orkesterverksamheten utgår från den nationella kulturpolitikens grunder vad gäller främjande av konstnärlig kvalitet och tillgänglighet. Det säger Kulturrådet i sitt remissvar på Orkesterutredningen som har lämnats till regeringen.

Kulturrådet understryker också vikten av samråd och dialog med orkestrarnas huvudmän och avstyrker utredningens förslag att statens ska formulera särskilda orkesteruppdrag och peka ut de orkestrar som ska vara berättigade till orkesterbidrag. I stället bör bidraget till regional musikverksamhet också kunna användas till orkesterverksamhet om landstingen så vill.

Header logo