Stöd för tillgänglighet

Kulturrådet har fördelat 4,4 miljoner kr till sammanlagt 18 projekt som syftar till att öka tillgängligheten till kulturlivet för funktionshindrade. Bland stöd- mottagarna finns projekt som syftar till att göra såväl lokaler som information och verksamhet mer tillgängliga för personer med funktionshinder. Andra projekt arbetar i första hand med barn med funktionshinder och ungdomars möjligheter till eget skapande.

Två försöksprojekt arbetar med mötesplatser på webben som ska förenkla och underlätta möjligheterna för personer med funktionshinder att ta del av ett brett kulturutbud.

Tre projekt inom scenkonsten har Kulturrådet bedömt vara både nyskapande och ha möjlighet att fungera som förebilder för andra. Det är Folkoperan i Stockholm som vill genomlysa teaterns lokaler ur ett tillgänglighetsperspektiv, tillgänglighetsanpassa webbplatsen och påbörja bemötandeutbildningar för personalen. Riksteatern arbetar efter samma mål om tillgänglighet till lokaler, information och verksamhet på ett samlande sätt som ska kunna komma bl.a. länsteatrar och turnerande fria grupper till del. Dansbiennalen i Göteborg och Moderna Dansteatern i Stockholm vill arbeta tillsammans med den professionella engelska dansgruppen Candeco Dance Company. Gruppen arbetar sedan länge med en rullstolsburen koreograf och rullstolsburna och synskadade i dansgruppen.

Kulturrådet har ett så kallat sektorsansvar för handikappfrågor med anknytning till kulturområdet. Myndigheten ska vara samlande, stödjande och pådrivande gentemot kulturinstitutioner och andra berörda. Enligt riktlinjerna ska bidragen bland annat syfta till att öka kunskaperna om funktionshindrades behov och pröva nya metoder för att göra kulturen tillgänglig för personer med funktionshinder.

Hela listan med beviljade bidrag

Kontakt:
Lee Bärlund Johanson, handläggare
Telefon: 08-519 264 14
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo