Stora regionala skillnader i biblioteksverksamheten

Det är stora skillnader mellan olika delar av landet när det gäller folkbibliotekens verksamhet. Det visar de regionala nyckeltal som ingår i Kulturrådets folkbiblioteksstatistik för 2005. Rapporten visar också på en fortsatt minskning i bokutlåning och antal besök vid landets bibliotek. Kulturrådets rapport omfattar statistik från 290 folkbibliotek. Till dessa var 1 031 filialbibliotek knutna.

I rapporten ingår ett särskilt avsnitt som redovisar regionala jämförelser och några nyckeltal. För samtliga nyckeltal har Gotland genomgående ett högt värde medan Stockholms län uppvisar generellt sett låga värden. I Stockholms län var t ex beståndet 4,8 barnböcker per barn medan det på Gotland var 15,8. Samtliga kommuner i Stockholms län hade ett lägre antal barnböcker per barn än riksgenomsnittet. I Sundbybergs kommun var antalet barnböcker per barn lägst i hela riket, medan Sorsele kommun i Västerbotten uppvisade det högsta antalet. Gotland uppvisade även den högsta kostnaden per invånare (570 kr). Detta kan jämföras med riksgenomsnittet på 371 kr.

IT och AV allt viktigare

Datorer och IT-teknik får en allt större betydelse för dagens bibliotek. Dels tillhandahåller biblioteken datorer för informationssökning i databaser och på Internet, dels kan låntagaren sköta en del av sina kontakter med biblioteket via datorn hemifrån. Totalt fanns förra året 6 285 datorer tillgängliga för allmänheten på landets bibliotek, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med år 2000. Av dessa hade 64 procent Internetuppkoppling. Mycket av den information som tidigare söktes i böcker finns nu på Internet vilket sannolikt också påverkar bibliotekens verksamhet.

Böcker utgör 93 procent av det totala mediebeståndet på biblioteken medan resten är AV- medier. Det totala mediebeståndet ökade kraftigt under 80-talet för att sedan stabilisera sig på ca 46 miljoner enheter under 90-talet. Sedan 2002 har dock beståndet blivit mindre och är nu nere på drygt 44 miljoner. Ser man på enbart antalet böcker är minskningen större: Från 44 miljoner år 2000 till 41 miljoner 2005. AV-medier har dock ökat i antal för varje år och har tredubblats sedan 1980.

Boklån och besök minskar

Antalet boklån har minskat med 16 miljoner lån sedan 1980. Denna trend förstärks under 2005. Mellan åren 1980 och 2004 minskade antalet boklån per invånare från 9,2 till 7,0. Minskningen fortsatte under förra året och antalet är nu nere på 6,7. Sett över längre tid är det framför allt utlåning av skönlitteratur som minskat, men i jämförelse med 2004 minskar alla kategorier - skön-, fack- och barnlitteratur - under 2005. Utlåningen av barnböcker har minskat från 32 miljoner år 1980 till 27 miljoner år 2005. Fortfarande utgör de dock ca hälften av alla boklån.

Totalt tog folkbiblioteken emot 69 miljoner besök under 2005, varav 45 miljoner på huvudbiblioteken. Detta kan jämföras med 73 miljoner besök under 2004, varav 47 miljoner på huvudbiblioteken.

- Vår statistik redovisar inte bibliotekens hela verksamhet, säger Mats Hansson, handläggare vid Kulturrådet. Vi har t ex inte räknat antalet besök på bibliotekens webbplatser. Så gott som alla folkbibliotek erbjuder idag olika tjänster via nätet. Det betyder att man inte längre behöver gå till biblioteket i lika hög grad som tidigare för att uträtta sina biblioteksärenden. Samtidigt ska man inte underskatta biblioteken som fysiska mötesplatser. Framför allt för barn, vuxenstuderande och personer med annat modersmål än svenska fyller de en viktig funktion. Vi ser det nu som angeläget att försöka hitta en modell för att kunna mäta bibliotekens verksamhet ur ett mer realistiskt perspektiv.

Rapporten Folkbiblioteken 2005 finns i pdf-format på Kulturrådets webbplats, se länk till höger.

Ytterligare information:
Mats Hansson, handläggare
Telefon: 08-519 264 95
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Helena Kettner Rudberg, handläggare
Telefon: 08-519 264 10
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Therese Reitan, statistiker
Telefon: 08-519 264 27
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

INFORMATION

Header logo