Sverige och övriga EU ratificerar UNESCO-konvention

EU och dess medlemsstater har ratificerat Unescos konvention om skydd för främjande av mångfalden inom kulturen. Detta innebär att samtliga EU-länder är skyldiga att följa de riktlinjer som konventionen innehåller, bl.a. beträffande rätten att utforma och driva en nationell kulturpolitik. Den svenska regeringen beslutade redan den 9 november att godkänna konventionen. Nu har man tillsammans med övriga EU-länder lämnat sitt ratifikationsinstrument till Unesco.

Konventionen är ett juridiskt bindande instrument som befäster rätten att föra en nationell kulturpolitik till stöd för kulturell mångfald. Denna konvention är den första i sitt slag som erkänner att kulturella varor och tjänster inte bara har ett ekonomiskt värde utan också ett kulturellt. Konventionen ska också skapa förutsättningar för ett aktivt internationellt kulturutbyte och uttrycker också en internationell solidaritet gentemot utvecklingsländerna.

Sverige har alltsedan arbetet med konventionen inleddes 1998 aktivt verkat för att internationellt instrument till skydd för den kulturella mångfalden ska komma till stånd. Det grundläggande arbetet bedrevs till en början inom ramen för det internationella nätverket INCP (International Network on Cultural Policy) med ett 60-tal medlemmar runt hela världen. För drygt tre år sedan övertogs arbetet av Unesco som i maj i år med överväldigande majoritet antog konventionen. Dess effekt är dock beroende av hur många av Unescos medlemsländer som ratificerar den. Nu är alltså ett stort och viktigt steg taget i och med att EU:s samtliga medlemsstater förbundit sig att följa konventionen. Händelsen uppmärksammades vid en ceremoni i Bryssel i går (tisdag) under medverkan av bl.a. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och kommissionären för kultur, Jan Figel.

INFORMATION

Header logo