Tillgänglighet till kulturen i hela landet

Det finns ett rikt utbud av kultur i hela landet, konstaterar Kulturrådet i årets omvärldsanalys Tillgänglighet i hela landet, som nu har överlämnats till regeringen. Såväl staten som landsting/regioner och kommuner har under senare år ökat sina ekonomiska insatser på kulturområdet och i internationell jämförelse är kulturaktiviteten stor i Sverige.

En viktig del av årets omvärldsanalys är kartläggningen av de offentliga kulturinsatserna i ett regionalt perspektiv. För varje län redovisas bl.a. ekonomiska insatser, antal föreställningar, konserter, visningar på museer samt antalet besök. Med årets omvärldsanalys är det möjligt att ge en mer samlad bild av hur utbudet av den offentligt finansierade kulturen ser ut runt om i landet. Rådets förhoppning är att den samlade bilden kan komma till användning i diskussioner mellan stat, kommuner och landsting om den nationella kulturpolitikens utveckling och på så sätt bidra till en fördjupad förståelse.

Kulturrådet pekar på att tillgänglighet till kultur har en nära koppling till konkreta hinder som geografiska avstånd eller brist på pengar. Men det kan också finnas andra typer av hinder som gör att människor inte väljer att inte ta del av kulturutbudet. I anslutning till omvärldsanalysen har Kulturrådet låtit SOM-institutet sammanställa undersökningar av svenska folkets kulturvanor. Av dessa framgår att kulturvanorna är relativt stabila och att deltagandet i kulturlivet även hänger nära samman med faktorer som utbildning, ålder och socioekonomiska förhållanden. Det är den nationella kulturpolitikens uppgift att identifiera och överbrygga de hinder som finns men också att skapa delaktighet och sammanhang.

Ytterligare information:
Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Stefan Stenberg, avdelningschef
Telefon: 08-519 264 28
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
Header logo