2 miljarder i regionalt kulturstöd 2006

Under 2006 fördelade sju statliga myndigheter och institutioner 2 miljarder kr i regionala  bidrag, dvs stöd till kulturverksamhet i de olika länen. Av dessa fördelade Kulturrådet närmare 1,4 miljarder. Det är tionde året som Kulturrådet på regeringens uppdrag kartlägger det regionala utfallet inom kulturområdet. I den rapport rådet har lämnat till regeringen finns vidare uppgifter från Rikskonserter, Riksteatern och Riksutställningar samt från delar av museimyndigheternas verksamhet. Dessutom sammanfattas bidragsgivningen från Framtidens kultur och EU:s strukturfonder.

Av rapporten framgår att Kulturrådet fördelade ca 100 miljoner kr mer i regionala bidrag under 2006 än under 2005. Ökningen beror huvudsakligen på Access – den stora satsning på sysselsättningsskapande åtgärder inom kulturlivet som inleddes under året. Räknat per invånare fick Gotland mest av stödet från Kulturrådet, följt av Västerbotten, Jämtlands län och Västernorrland. Räknat i absoluta tal gick det mesta av pengarna till Västra Götalands län följt av Skåne, Stockholms län och Västerbotten.

Riksantikvarieämbetet fördelade ca 256 miljoner kr till kulturmiljövård. Största bidragsmottagare var Västra Götalands län följt av Skåne, Västmanland, Jönköping och Örebro län. Riksarkivet fördelade ca 230 miljoner kr i bidrag till bl.a. landsarkiven. Det mesta gick till Västernorrlands län, följt av Västra Götalands län och Uppsala län. Konstnärsnämnden fördelade drygt 102 miljoner kr i form av 1 697 stipendier och bidrag till konstnärer. Över hälften av stipendierna gick till Stockholms län, vilket återspeglar en stark koncentration av yrkesverksamma konstnärer till Stockholmsområdet.

Svenska Filminstitutet fördelade knappt 27,5 miljoner kr varav mest till Västra Götalands län. Samtliga län fick bidrag till regionala resurscentrum under 2006. SFI fördelade också bidrag till bl.a. teknisk upprustning av biografer, lokalt publikarbete och skolbio. Nämnden för hemslöjdsfrågor fördelade 13,5 miljoner kr till länshemslöjdskonsulenter i samtliga län medan Talboks- och punktskriftsbiblioteket fördelade 34 miljoner kr i bidrag för talbokskostnader för samtliga län.

I rapporten redovisas också Rikskonserters, Riksteaterns och Riksutställningars regionala verksamhet, som i pengar motsvarar drygt 318 miljoner kronor. Rikskonserter redovisade 660 konserter i hela landet där Rikskonserter var huvudproducent. Riksteatern spelade 2 385 föreställningar och Riksutställningars utställningar visades på 72 platser runt om i landet.

Ytterligare information:
Anita Jonsson, handläggare
Telefon: 08-519 264 48
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo