Ändrade momsregler ger 38,7 miljoner i ökat utrymme

38,7 miljoner kr – det är det sammanlagda ökade ekonomiska utrymmet i framtiden för institutioner och organisationer inom scenkonstområdet till följd av de ändrade momsreglerna. Det konstateras i den rapport som Kulturrådet har lämnat till regeringen. Totalt uppgår den återbetalda momsen till ca 320 miljoner kr före skatt.

Rapporten är en redovisning av hur Kulturrådet genomfört det uppdrag man fick av regeringen alldeles före jul: att anpassa institutionernas verksamhetsbidrag till det ökade ekonomiska utrymme som blir följden av retroaktivt återbetald moms samt full avdragsrätt. Sammanlagt berörs ett fyrtiotal institutioner och organisationer på scenkonstområdet.

För den återbetalade momsen satte regeringen i sitt uppdrag till Kulturrådet en gräns vid den 21 december. De institutioner som fått tillbaka pengar före detta datum får behålla allt. De som fått tillbaka pengarna senare – eller fortfarande väntar på återbetalning – berörs på så vis att den retroaktiva delen ska räknas in i det underlag som Kulturrådet baserar sina justerade bidragsbeslut på.

I sin rapport konstaterar Kulturrådet att det slumpmässiga utfallet av regleringsbrevets bestämmelse i det här avseendet ”inte kännetecknas av den förutsebarhet och likabehandling som bör prägla bidragsgivningen.”

Kulturrådets styrelse ansåg vid sitt sammanträde i förra veckan i ett särskilt yttrande att detta slumpmässiga utfall var ”oskäligt” och pekade på att det innehållna beloppet borde kunna justeras.

Kulturrådet har byggt sina bidragsbeslut på de uppgifter som institutionerna på scenkonstområdet själva levererat. Man har också haft kontakt med institutionernas huvudmän, dvs. landsting och kommuner som tillsammans med staten står för huvuddelen av institutionernas finansiering. För att kunna göra den anpassning av bidragsgivningen som regleringsbrevet beskriver krävs en relativt komplicerad beräkning och bedömning. Rådet har därför anlitat särskilda experter vid en auktoriserad revisionsbyrå.

I den rapport som överlämnas till regeringen finns en omfattande redogörelse för hur Kulturrådet anpassat bidragen till de institutioner och organisationer som berörs. I bilagor framgår hur mycket var och en av dessa får i statligt verksamhetsbidrag för 2007. Vid beräkningarna av bidragen har hänsyn tagits till – förutom ekonomiska förutsättningar – verksamhet och kulturpolitiska prioriteringar. Kulturrådet har för detta ändamål avsatt en summa på 22 miljoner kr för utvecklingsinsatser, tonsättarsamverkan och andra prioriteringar inom området.

Ytterligare information:
Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Benny Marcel, avdelningschef
Telefon: 08-519 264 63
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Mika Romanus, biträdande avdelningschef
Telefon: 08-519 264 97
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo