Bibliotek och museer bäst på tillgänglighet

Det pågår ett omfattande och inspirerande arbete för att öka tillgängligheten till kulturen för alla människor, men det går ändå för långsamt och ambitionsnivån måste öka. Det slås fast i Kulturrådets översyn av de medel man fördelar för att öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionshinder. I rapporten, som nu har lämnats till regeringen, framgår bl.a. att en stor del av de resurser som Kulturrådet fördelat hittills har gått till musei- och biblioteksområdet. Nu ska scenkonstens institutioner prioriteras.

Kulturrådet har som sektorsansvarig myndighet för tillgänglighetsfrågor inom kulturområdet fördelat projektmedel till kulturlivets institutioner och organisationer sedan 1999. Syftet har varit att på olika sätt öka tillgängligheten till kultur för människor med funktionshinder. Den nu aktuella rapporten är en analys av det hittills genomförda arbetet.

Kulturrådets sektorsansvar utgår från de mål som formulerades i regeringens proposition ”Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken” från 1999. Rådet har vid tidigare återrapporteringar konstaterat att insikten och kunskapen om dessa frågor haft stort genomslag bland bibliotek och museer i landet. Samtliga bibliotek och merparten av museerna har t.ex. upprättat handlingsplaner för ökad tillgänglighet. Vid dessa institutioner har dessutom ett flertal konkreta åtgärder vidtagits. På museerna har framför allt lokalerna anpassats medan biblioteken uppvisar ett brett spektrum av åtgärder.

Inom scenkonstområdet finns dock problem kvar att lösa. Den tekniska och fysiska tillgängligheten behöver bli bättre men även bemötande och attityder behöver förändras. Därför kommer Kulturrådet att prioritera scenkonstområdet när det gäller projektmedel och informationsinsatser framöver.

Ytterligare information: 
Siv Junback, handläggare
Telefon: 08-519 264 44
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo