EU lyfter kulturen

Kulturen ska få ett ökat utrymme inom den europeiska gemenskapen – det är innebörden i den strategi för ”kulturens roll i en globaliserad värld” som EU-kommissionen formulerat efter en omfattande dialog med medlemsstater och kulturorganisationer över hela Europa. Strategin är att betrakta som en avsiktsförklaring från kommissionen och understryker kulturens roll i det europeiska integrationsarbetet men betonar samtidigt kulturens betydelse i dialogen med länder utanför EU och utanför Europa.

Tre huvudmål ska utgöra en gemensam kulturstrategi för europeiska institutioner, medlemsstater och för kultursektorn:
- Att främja kulturell mångfald och interkulturell dialog
- Att främja kulturen som en katalysator för skapande och kreativitet
- Att främja kulturen som ett viktigt inslag i unionens internationella relationer.

Samtidigt som EU nu arbetar för att UNESCO:s konvention till skydd och utveckling av kulturell mångfald, som beslutades 2005, ska få genomslag i samtliga medlemsländer, riktar man sig alltså nu också till länder utanför EU och föreslår åtgärder för att stärka kulturen i relationer med ansökarländer, i olika partnerskap samt med länder i andra världsdelar. Man vill också utveckla det kulturella utbytet och stärka kulturens roll i olika utvecklingsprogram och projekt. Särskilt framhåller kommissionen vikten av att artister, konstnärer och kulturindustrins olika delar ska stimuleras till större aktivitet inom ramen för det europeiska samarbetet.

 

Header logo