EU-stöd till 149 svenska projekt

149 projekt, varav 32 med svensk huvudarrangör. Det är det samlade svenska resultatet av EU:s Kultur 2000-program under perioden 2000 till och med 2006. Det kan också sammanfattas i 41 miljoner euro, varav 7 miljoner till projekt med svensk huvudarrangör. Men det kanske allra viktigaste är att Kultur 2000-projekten för många fungerat som en inkörsport till internationellt samarbete.

Detta framgår av den utvärdering av svenskt deltagande i Kultur 2000 under hela programperioden som Kulturrådet lämnat till regeringen. Rapporten visar också att Sverige i första hand samarbetat med sina nordiska grannar – främst Finland – och med Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien. Totalt har Sverige samarbetat med över 500 organisationer i 28 av länderna som ingår i programmet.

I Kultur 2000-programmet gavs också stöd för översättningar av europeisk skönlitteratur. Varje stöd omfattande översättning av minst fyra titlar och avsåg täcka hela översättningskostnaden. Sverige fick under programperioden 22 sådana översättningsstöd som omfattade 95 verk.

I den enkät som Kulturrådet redovisar i rapporten framgår bl.a. att de svenska huvudarrangörerna ofta varit offentliga aktörer - som t ex kommunala eller regionala kulturförvaltningar – och att medarrangörerna i hög grad varit ideella föreningar. För många var det beviljade EU-stödet det första steget in i ett internationellt kultursamarbete. Många av de projekt som fått stöd lever vidare i olika former.

Men enkäten visar också att ansökningsprocessen bedömts som svår. Det kan ha bidragit till att antalet svenska ansökningar sjönk kraftigt under programperiodens senare del. Kulturrådets rapport redovisar ett antal åtgärder som skulle kunna stimulera ett ökat svenskt deltagande i det europeiska kultursamarbetet, bl.a. ökade möjligheter till statlig medfinansiering och bättre tillgång till projekteringsmedel för resor och planering i samband med projekt.

EU:s kulturprogram Kultur 2000 genomfördes under perioden 2000 – 2006. Programmet syftade till att främja kulturellt skapande, ökad rörlighet för konstnärer och spridning av konstnärliga verk genom i första hand ettåriga eller fleråriga samarbetsprojekt samt översättningar av skönlitteratur. Ett av de viktigaste kraven var att projekten skulle ha en europeisk dimension. Programmet vände sig till kulturorganisationer i EU:s medlemsstater, EES-länderna och mot slutet av perioden också i Turkiet och Kroatien. Programmet omfattade samtliga kulturområden utom det audiovisuella.

Ytterligare information:
Maria Milivojevic, handläggare
Telefon: 08-519 264 86
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Monica Lindqvist, EU-samordnare
Telefon: 08-519 264 04
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo