Fler barn- och ungdomsböcker på biblioteken

Kulturrådet har fördelat närmare 29 miljoner kr i bidrag för inköp av barn- och ungdomslitteratur till landets folkbibliotek samt till olika slag av läsfrämjande insatser. Syftet är att förbättra tillgången på barn- och ungdomsböcker samt att stärka läsandet bland barn och ungdomar. För att få inköpsstöd krävs att kommunen avsätter särskilda medel för medieinköp och att detta ligger på minst samma nivå som föregående år. Kulturrådet har i år fått 255 ansökningar, vilket är en minskning med 11 ansökningar jämfört med 2006. Det betyder att 12 procent av landets kommuner inte söker inköpsstöd.

Bidraget fördelas efter kommunernas befolkningsunderlag men med minst 50 000 kr i grundbidrag. Detta gäller för 100 kommuner där antalet barn i åldrarna 0-18 år understiger 3000. Större kommuner får 10 kr eller mer per barn, beroende på utformningen av den särskilda läsplan som ska bifogas ansökan.

Av de 3,7 miljoner kr som går till läsfrämjande insatser går en stor del till länsbibliotek för olika slag av övergripande verksamhet. Fem länsbibliotek arbetar i de egna länen medan fyra länsbibliotek i mellersta Sverige har gått samman i en gemensam ansökan. En övervägande del av dessa projekt handlar om att utveckla metoder för läsfrämjande där barnen görs delaktiga, där olika yrkeskategorier engageras och där skapande processer används.

En vanlig inriktning i det läsfrämjande arbetet är genusproblematik där det framför allt handlar om att stimulera pojkars läsning. Ett annat vanligt tema är att ta hjälp av webben i olika aktiviteter. Att använda miljön i det läsfrämjande arbetet har också blivit allt vanligare.

En rad kommuner arbetar med projekt med bred lokal samverkan och där inköpsstödet används som en del av verksamheten. Sådana kommuner är Eslöv, Karlstad, Mora, Norberg, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Söderköping och Uddevalla.

Ytterligare information:
Cay Corneliuson, handläggare
Telefon: 08-519 264 07
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo