Kulturrådet följer momsfrågan

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att följa utvecklingen vad gäller förändrade avdragsregler och återbetalning av retroaktiv moms till institutioner och organisationer på scenkonstområdet. I det regleringsbrev Kulturrådet fick alldeles före jul sägs också att rådet i sin bidragsfördelning ska neutralisera effekterna av den återbetalda momsen och den förändrade avdragsrätten. Allt detta beror på den dom som Regeringsrätten avkunnade i juni 2006 och som innebär att GöteborgsOperan fick full avdragsrätt på ingående moms. Tidigare har institutioner och organisationer på kulturområdet inte fått dra av moms på den del av intäkterna som utgjorts av offentliga bidrag.

I samband med att moms infördes på i stort sett alla tjänster den 1 januari 1997 tillkom den s.k. kulturmomsen på 6 procent för flera kulturella tjänster, bl.a. teatrarnas spelintäkter. Från den utgående momsen fick tidigare ingående moms dras av med en viss begränsning. Begränsningen innebar att för den del av teaterverksamheten som finansieras med bidrag från det allmänna – stat, landsting, kommun – fick avdrag för moms inte göras. Då lagregeln tillämpades olika av skattemyndigheterna i landet, gav detta upphov till ett antal rättsprocesser. Flera domar i lägre instanser överklagades till Regeringsrätten.

Den dom Regeringsrätten avkunnade i juni förra året gällde GöteborgsOperan och har betraktats som vägledande (mål 3890-03). Där fastslogs att begränsningen beträffande avdragsrätten inte skulle gälla och att GöteborgsOperan således betalat in för mycket moms till staten. Regeringsrätten konstaterade att regeln om avdragsbegränsningar för scenkonstinstitutionerna strider mot det EG-direktiv som finns på momsområdet.

Regeringsrättens dom innebär att alla de institutioner/organisationer på kulturområdet som tidigare omfattats av begränsningsregeln nu har full avdragsrätt på moms. Det kan också innebära att dessa retroaktivt får tillbaka felaktigt inbetalad moms sedan flera år tillbaka.

Regeringen har nu givit Kulturrådet i uppdrag att bevaka de individuella besluten i fråga om återbetalning av retroaktiv mervärdesskatt till följd av Regeringsrättens dom. Rådet har också fått i uppdrag att anpassa bidragen till de institutioner/organisationer som får retroaktiv ersättning så att effekterna av förändringarna i avdragsrätten för mervärdesskatten neutraliseras, även framtida förbättrade ekonomiska villkor för institutionerna med anledning av den förändrade avdragsrätten skall påverka nivåerna på de statliga bidragen. Regeringen har bedömt att sammanlagt 55 miljoner kr kan sparas in under 2007 genom denna åtgärd.

Förändringarna av avdragsrätten gäller enbart institutioner inom scenkonstområdet. Vissa organisationer och fria grupper kan också omfattas.

Kulturrådet skickade den 22 december ut en enkät till samtliga institutioner, organisationer och fria grupper inom scenkonst för att få en bättre bild av hur de berörs av de förändrade momsreglerna. Svar har begärts in till den 15 januari. Senast den 15 februari ska Kulturrådet redovisa resultatet i en rapport till regeringen.

Header logo