Kulturrådet kommenterar förslag till nytt litteraturcentrum

Kulturdepartementets förslag om att förstärka stödet till svensk litteratur i utlandet välkomnas. Men förslaget att ge uppdraget till Centrum för svensk litteratur AB saknar en utvecklad analys, det skriver Kulturrådet i sitt remissvar.
– Vi välkomnar en satsning på översättning av svensk litteratur, men det saknas en konsekvensbeskrivning, säger Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt.

Kulturdepartementet vill att ett centrum för svensk litteratur skapas, inom ramen för nuvarande Bokbranschens Finansieringsinstitut AB, och att stödet till En bok för alla dras in från och med 2008. Förslagen presenteras i en promemoria som nu har varit ute på remiss.

Frågan om stödet till översättning och lansering av svensk litteratur internationellt har diskuterats mycket de senaste åren. Förra året fick Statens kulturråd och Svenska institutet i uppdrag av regeringen att utreda frågan och föreslå en gemensam strategi.

Svenska institutet har hittills varit den myndighet som har gett stöd till förlag i utlandet för att översätta svensk litteratur. Men i våras meddelade Svenska institutet att översättningsstödet upphör på grund av att ”finansieringen genom anslag från kulturdepartementet hade upphört”.

Svenska Förläggareföreningen föreslog då att man skulle skapa en ny organisation, inom ramen för Bokbranschens Finansieringsinstitut, för att hantera översättningsstödet.
I Kulturdepartementets promemoria föreslår man nu att ett fristående litteraturcentrum inrättas, en organisation som ”ska fördela stöd till översättningar av svensk litteratur till utomnordiska språk samt stöd till internationellt kulturutbyte på litteraturområdet”.

Förslaget att skapa ett Centrum för svensk litteratur AB innehåller dock flera svagheter. Kulturrådet skriver i sitt remissvar att man saknar en utvecklad analys och konsekvensbeskrivning. Kulturrådet pekar bland annat på jävsproblematiken och otydlig ansvarsfördelning mellan berörda myndigheter.
Även förslaget att dra in stödet till En bok för alla AB avstyrks eftersom man inte heller där har utrett konsekvenserna.

Header logo