Kulturrådet och översättningsstödet

Det råder viss förvirring i diskussionen om det statliga stödet till översättning av svensk skönlitteratur. Flera tidningar har uppgett att Kulturrådet (tillsammans med Svenska Institutet) har haft i uppdrag att administrera detta stöd. Så är inte fallet. Under 2006 fick Kulturrådet ett särskilt, tillfälligt uppdrag av den dåvarande regeringen, nämligen att till Svenska Institutet betala ut de pengar som skulle finansiera det översättningsstöd som institutet helt och hållet ansvarar för. Kan tyckas onödigt krångligt, men så gick det till.

Däremot har Kulturrådet förklarat sig villigt att i framtiden hantera översättningsstödet under förutsättning att regeringen anslår särskilda medel för detta. I den rapport om det internationella litteratursamarbetet som Kulturrådet tillsammans med Svenska Institutet lämnade till regeringen förra sommaren påpekade Kulturrådet att översättningsstödet bör vila på ett kulturpolitiskt uppdrag:

”Kulturrådet bedömer att det kulturpolitiska syftet bör stå i förgrunden och att rådet bör handha stödet. (…) Detta skulle leda till samordningsvinster inom litteraturområdet och på kulturområdet i stort. En sådan ordning skulle också undanröja de otydligheter, inkonsekvenser och kulturpolitiskt sett mindre ändamålsenliga resultat som följer av den nuvarande uppdelningen av stödformerna. (…) Värdet av att presentera Sverige som en progressiv och framåtblickande kulturnation bör tas tillvara. Om verksamheten skall föras över måste Kulturrådet få full kostnadstäckning.”

I redovisningen framförde såväl Svenska institutet som Kulturrådet önskemål om att regeringen förtydligar syftet med och förutsättningarna för det internationella litteratursamarbetet.

Per Svenson
Presschef Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 49
Mobil: 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo