Kulturrådets budgetunderlag: Samsyn ger mer kultur

Stat, landsting och kommuner har mycket att vinna på att utveckla en samsyn när det gäller insatser inom kulturområdet. Genom att agera gemensamt och i dialog med regioner och kommuner kan de samlade kulturinsatserna öka. Detta framhåller Kulturrådet i sitt budgetunderlag för perioden 2008-2010 som har överlämnats till regeringen. För Kulturrådets del handlar det bl.a. om att använda tillgängliga medel så proaktivt och strategiskt som möjligt.

Detta gäller bl.a. insatserna för det fria kulturlivet. I Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till de fria teater- och dansgrupperna, som lämnades till regeringen i juni 2006, konstaterades att stödet till de fria grupperna behöver förstärkas och anslaget kostnadssäkras, dvs kompenseras för pris- och löneutveckling. I budgetunderlaget föreslås en förstärkning på 20 miljoner kr under perioden 2008-2010.

Internationellt samarbete

I det förslag till strategi för att främja en ökad internationalisering inom kulturområdet, som Kulturrådet i dagarna lämnar till regeringen, betonas bl.a. vikten av att bygga upp ett långsiktigt och samordnat samarbete mellan flera olika aktörer. I detta ingår såväl bidragsgivning med internationell inriktning som omvärldsbevakning och kunskapsuppbyggnad. För att Kulturrådet ska kunna genomföra detta uppdrag på ett trovärdigt sätt och för att möta de stora behov som finns, behövs en resursförstärkning på 20 miljoner kr under perioden.

Fler jobb utvecklar kulturen

Arbetsskapande åtgärder är viktiga för att utveckla kulturlivet och ge fler människor möjlighet att möta ett mångsidigt kulturliv av hög kvalitet. Kulturrådet vill under perioden 2008-2010 satsa betydande resurser på att förbättra arbetsvillkoren för de utövande konstnärerna, bl.a. genom en utbyggnad av Teater- och dansallianserna och genom att centrumbildningarna får större resurser för sin arbetsförmedlande verksamhet.

Kulturrådets Access-projekt är inne på sitt andra år. Rådets bedömning är att de institutioner och organisationer som beviljats Accessmedel i sysselsättningsfrämjande syfte har haft en god förmåga att anställa personal och komma igång med projekten. Det finns dock ett fortsatt stort behov och Kulturrådets bedömning är att en förlängning av Accessprojektet kan – förutom att skapa arbetstillfällen - bidra till ytterligare förbättringar när det gäller att göra t ex arkiv och andra samlingar tillgängliga.

Kulturrådet föreslår att sammanlagt 284 miljoner kr från arbetsmarknadsbudgeten satsas på dessa områden.

Ytterligare information:
Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Anita Jonsson, handläggare
Telefon: 08-519 264 48
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo