Mångfaldsbetänkande: Kulturrådet föreslås få större ansvar

Kulturrådet föreslås få en rad nya uppdrag som syftar till att fördjupa och vidga arbetet med mångkultur. Det föreslås i det slutbetänkande – ”Mångfald är framtiden” – som samordnaren för Mångkulturåret Yvonne Rock nu lämnat till regeringen. Bl.a. föreslås en mera flexibel bidragsfördelning, både med hjälp av nya pengar och genom att förordningarna för flera nuvarande bidragsformer ändras. Genom att t ex slå samman ett antal olika bidrag av utvecklingskaraktär, skapas ett övergripande stöd för kulturpolitisk utvecklingsverksamhet som omfattar 68 miljoner kr.

Men Kulturrådet föreslås också få fem nya miljoner som inom anslagsposten ”Mångfald är framtiden” ska fördelas till projekt för strategisk kulturpolitisk metodutveckling för kulturell mångfald. I anslutning till detta vill samordnaren Yvonne Rock också att Kulturrådet får ett samlat ansvar, ett s.k. sektorsansvar, för frågor om kulturell mångfald. Rådet har idag ett sådant sektorsansvar som gäller tillgång till kultur för personer med funktionshinder. Det innebär att myndigheten är samlande, stödjande och pådrivande i sådana frågor.

Enligt betänkandet ska också en särskild referensgrupp för mångfaldsfrågor skapas inom rådet. Gruppen ska bl.a. bestå av forskare och experter inom fältet.

Även andra myndigheter berörs av förslagen. Samordnaren föreslår bl.a. att sju procent av Sidas kulturbistånd (motsvarar ca 19 miljoner kr) används för att skapa kontakter mellan internationella kulturutövare som ingår i svenska kultursamarbeten och svensk publik och kulturutövare i Sverige.

Fyra miljoner kr av dessa medel per år föreslås gå till Konstnärsnämnden under en treårsperiod för att bygga upp en verksamhet som internationell kontaktmäklare med inspiration från det brittiska Visiting Arts. Återstående 15 miljoner kronor fördelas av Sida till ett antal fria aktörer efter särskilt ansökningsförfarande.

Header logo