Momsen: Kulturrådet betalar ut en del av verksamhetsbidraget

Kulturrådets styrelse har beslutat att betala ut en del av verksamhetsbidraget för år 2007 till de institutioner inom scenkonstområdet som återfått retroaktiv moms och som omfattas av de förändrade momsavdragsreglerna. Beslutet togs i avvaktan på en fördjupad analys av de enkätsvar Kulturrådet fått från institutionerna beträffande effekterna av de förändrade momsreglerna. En sådan analys ska ligga till grund för den rapport som ska lämnas till Kulturdepartementet senast den 15 februari.

I regleringsbrevet för 2007 fick Kulturrådet i uppdrag att redovisa utfallet av de prioriteringar och bedömningar man gjort vid bidragsgivningen till institutioner, organisationer och fria grupper ”med särskild hänsyn tagen till förändringarna i avdragsrätten för mervärdesskatt”. Effekterna av förändringen i avdragsrätten ska enligt regeringens intentioner neutraliseras genom att bidragsnivåerna anpassas efter de nya ekonomiska förutsättningarna.

Kulturrådet har begärt in uppgifter om konsekvenserna av de ändrade momsreglerna från ett stort antal institutioner, organisationer och fria grupper. Av de 74 bidragsberättigade institutionerna inom de aktuella anslagen berörs 29. De som inte berörs är landstingen för sin länsmusikverksamhet samt andra enheter inom kommun eller landsting som sedan tidigare kunnat göra fullt avdrag för momsen. Övriga berörs i olika grad av förändringarna. Av de fem institutioner som finns inom anslaget för särskild teaterverksamhet berörs alla utom en. I Region Skåne, som har s.k ”kulturpåse” och fördelar de statliga bidragen själva, berörs sex institutioner inom scenkonstområdet.

De fria teater-, dans- och musikgrupperna och de arrangerande organisationerna berörs i mindre omfattning. Det finns dock fria grupper som omfattas av de förändrade momsreglerna.

Kulturrådet kommer under februari att göra den slutliga prövningen av verksamhetsbidragen till institutionerna och därmed ta hänsyn till ekonomiska förutsättningar, verksamhetsmässiga prestationer och kulturpolitiska prioriteringar.

De beslut som Kulturrådets styrelse fattade med anledning av de förändrade momsreglerna finns i högerspalten på denna sida.

Ytterligare information:
Benny Marcel, avdelningschef, tel. 08-519 264 63
Per Svenson, presschef, tel. 08-519 264 49, 070-397 76 80

Header logo