Museerna: Fler besök och fler anställda under 2006

Två stora händelser har påverkat många av landets museer och konsthallar under de senaste två åren: Fri entré-reformen och det så kallade Access-projektet. När Kulturrådet nu redovisar statistik över verksamheten vid 255 museer och konsthallar 2006, kan man bl.a. konstatera att antalet besök uppgick till 19,6 miljoner, vilket är ca 4,6 miljoner fler än i början av 2000-talet.

Under perioden 1997 till 2003 tog museerna emot ca 15 miljoner besök per år. Redan under 2004 började antalet besök att stiga och under 2005 och 2006 steg besökssiffrorna ytterligare till följd av införandet av fri entré på 19 statliga museer. Dessutom slopade även andra museer entréavgifterna. I Stockholm införde t.ex. Stadsmuseum, Medeltidsmuseum och Kulturhuset fri entré samtidigt med den statliga reformen.

Effekterna av reformen på museernas verksamhet under 2006 är i de flesta fall förväntade, såsom högre besökssiffror vid de institutioner som införde fri entré. Andra effekter är dock svårare att tolka, t.ex. att antalet redovisade besök från skolor och förskolor minskade betydligt under 2005 och 2006.

Under 2006 hade besökarna tillgång till drygt 2 000 utställningar och av dessa stod de kommunala museerna för 655. Nästan 1 300 utställningar var nyproducerade.

Av statistiken framgår att museerna och konsthallarna förvaltade ungefär 70 miljoner föremål, lika många fotografier och 54 000 arkivalier. Samlingarnas huvudsakliga inriktning var kulturhistoria, följt av design, konst och konsthantverk.

2005 gav regeringen i uppdrag åt Kulturrådet att fördela sammanlagt 271 miljoner kr inom kultursektorn för sysselsättningsskapande åtgärder. Det så kallade Accessprojektet har därefter fortsatt och medel finns avsatta t.o.m. 2009. Under 2006 fördelade Accessprojektet 145 miljoner kronor till museiområdet. Kulturrådets statistik visar att effekterna av Access är tydliga när det gäller verksamheten vid museer och konsthallar. Till exempel har det redovisade antalet utförda årsverken ökat med 577 jämfört med 2005.

Antalet institutioner som ingår i statistiken ökade med 27 jämfört med 2005, varav 18 konsthallar.

Ytterligare information:
Cajsa Anufrijeff Röhr, statistiker
Telefon: 08-519 264 19
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo