Museibesöken minskar efter återinförd entréavgift

Antalet besök vid de 19 statliga museerna som omfattades av fri entré fram till och med utgången av 2006 har minskat med ca 40 procent under det första kvartalet 2007 jämfört med motsvarande period 2006. Det visar den sammanställning av museernas besökssiffror som Kulturrådet lämnat till regeringen.

Kulturrådet konstaterar i rapporten att de sviktande publiksiffrorna rimligen måste ska ses mot bakgrund av den slopade generella fria entrén från den 1 januari 2007. Inga större förändringar i öppethållande har skett vid de aktuella museerna och därför är statistiken fullt jämförbar med redovisningen för 2006.

Kulturrådet har inte gjort några värderingar av museernas utställningsverksamhet och huruvida den har påverkat antalet besök under den aktuella mätperioden.

Även om den generella tendensen under första kvartalet innebär en kraftig nedgång av publiksiffrorna totalt för de 19 museerna, finns det dock stora skillnader mellan de enskilda museernas besöksutveckling. Några museer anser att siffrorna svarar mot ungefär de förväntningar om publiknedgång man haft medan andra ser att besöksutvecklingen trots allt inte varit så stor som man befarat.

Arkitekturmuseet visar på den mest dramatiska publikminskningen: från 106 000 besök första kvartalet 2006 till 13 400 under motsvarande period i år. Det motsvarar en nedgång på 87 procent. Även Hallwyllska museet, Livrustkammaren och Sjöhistoriska museet visar på kraftiga minskningar på mellan 78 och 57 procent.

Kulturrådet har regeringens uppdrag att redovisa publiksiffror vid de 19 statliga museerna kvartalsvis fram till och med januari 2008. Redovisningen ska bygga på underlag från museerna själva och ska delas upp på besökare under 19 år, respektive 19 år och äldre. Endast sju av de nitton museerna har nu rapporterat besök fördelade på ålderskategorier, bl.a. på grund av svårigheterna att genomföra sådana mätningar. Sammanlagt för de nio museerna uppgår andelen besökare under 19 år till 15 procent. Högsta andelar har Historiska museet i Stockholm (36 procent) och Flygvapenmuseet i Linköping (29 procent). Det finns inga jämförande siffror från tidigare år.

Ytterligare information:
Sten Månsson, statistiker
Telefon: 08-519 264 56
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Erik Åström, sakkunnig
Telefon: 08-519 264 40
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo