Musikalliansen – en ny anställningsform för frilansmusiker

En musikallians – liknande de allianser som finns för teater och dans – ska tillhandahålla tidsbegränsade anställningar och kompetensutveckling för frilansande musiker. Kulturrådet har i samråd med berörda parter utrett hur alliansen kan organiseras och lämnar nu en rapport till regeringen. Den nya alliansen ska i huvudsak betraktas som en kulturpolitiskt inriktad insats och ska utformas som ett aktiebolag som ägs och styrs av aktörer på musikområdet.

Regeringen gav i somras Kulturrådet i uppdrag att samordna arbetet med att organisera en musikallians enligt den modell som finns inom teater- respektive dansområdet. I kulturbudgeten för 2008 har 30 miljoner kr anslagits för dels inrättande av en musikallians, dels en utbyggnad av den redan existerande dansalliansen. Fördelningen av medlen mellan dessa verksamheter kommer regeringen att ta ställning till i särskild ordning senare i höst. Kulturrådet utgår dock från ”att en stor del av de medel som anvisats kommer att gå till att inrätta en musikallians.”

Slutsatser och förslag i Kulturrådets rapport grundar sig på möten och diskussioner med ett stort antal företrädare för olika delar av kulturlivet, inklusive de befintliga allianserna.

Anställningsvillkoren i den nya alliansen ska regleras i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Som grundkrav för anställning ska gälla att den sökande har varit verksam som professionell, frilansande utövare och ha tagit emot offentligt kulturstöd för sin verksamhet. Alliansen omfattar således inte tillsvidareanställda musiker. Ändamålet är att tillhandahålla en anställningsform för en krets musiker som inte omfattas av de sociala och andra förmåner som följer av en tillsvidareanställning. De musiker som anställs av alliansen tar tjänstledigt under de perioder de anlitas av andra arbetsgivare. Genom alliansmodellen erkänns frilanstillvaron som ett arbete, även under de perioder då utövarna inte är bundna till ett konkret engagemang.

Till den nya musikalliansen föreslås att resurser för bl.a. kompetensutveckling och arbetsförmedling knyts. I rapporten finns också förslag annan tänkbar verksamhet inom det rådgivande, strategiska och samordnande området.

Enligt Kulturrådet är det nu parterna själva som utifrån redovisningen, resonemangen och förslagen i rapporten ska ta ansvar för det fortsatta arbetet med att skapa en musikallians.

Ytterligare information:
Max Granström, projektledare
Telefon: 0765-40 10 76

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80

INFORMATION

Header logo