Översyn av de nationella uppdragen

Kulturrådet har utvärderat de verksamheter som haft nationella uppdrag under åren 1997-2007. Utvärderingen visar att de nationella uppdragen på olika sätt har bidragit till utveckling och förnyelse. Totalt har 25 institutioner och organisationer fått dela på 75 miljoner kronor för att förvalta nationella uppdrag inom ett visst konst- eller kulturområde.

De första nationella uppdragen instiftades i 1996 års kulturproposition och därefter har systemet byggts ut fram till 2005. Uppdragen har varit indelade i tio områden, bland andra barn- och ungdomsteater och regional filmverksamhet. De nationella uppdragen har haft en varaktighet på tre år med en statlig finansiering på en miljon kronor om året.

I regleringsbrevet för 2007 fick Kulturrådet i uppdrag att redovisa om de nationella uppdragen bidragit till utveckling och förnyelse inom respektive kulturområde samt om de varit ekonomiskt effektiva. Kulturrådet har nu lämnat in en översyn av de nationella uppdragen till Kulturdepartementet.

Kulturrådet anser att merparten av de verksamheter som fått nationella uppdrag på olika sätt bidragit till utveckling och förnyelse. De har satt fokus på verksamheter utanför storstadsområdena och på så sätt bidragit till att synliggöra dessa verksamheter och höja deras status både regionalt och nationellt.

Kulturrådet betonar att det finns flera metoder att stödja utveckling och förnyelse inom kulturområdet. Resultatet av dessa insatser är dock sällan möjliga att avläsa omedelbart utan dess effekter ses först på lång sikt. För att kulturområdet ska kunna utvecklas och spela en viktig roll i samhället menar Kulturrådet att det nödvändigt att det finns resurser som ger möjlighet till konstnärlig förnyelse, gränsöverskridande verksamheter och att pröva nya former för samverkan och erfarenhetsutbyte. 

Header logo