Projekt för ökad tillgänglighet

Kulturrådet har fördelat närmare 3 miljoner kr i stöd till 14 olika projekt som syftar till att öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionshinder. Kulturrådet har i kraft av sitt sektorsansvar inom området i uppgift att vara samlande, stödjande och pådrivande i tillgänglighetsfrågor. Under 2007 prioriterar Kulturrådet scenkonstområdet vid fördelningen av stöd.

Bland dem som får stöd finns Share Music Sweden, som är en förening som arbetar med konstnärligt skapande för unga med funktionshinder, Teaterhögskolan i Stockholm för förberedelser för en skådespelarutbildning för döva och Dans i Sörmland för ett projekt inom handikappomsorgen i Nyköping.

Synskadades Riksförbund, som bedriver Punktskriftsklubben för synskadade barn sedan ett antal år med medel från Kulturrådet, får fortsatt stöd, liksom Synskadades förbund i Göteborg som arbetar med ett projekt med digitala museiguider.

Hallwylska museet i Stockholm får stöd för en webbutställning, anpassad för personer med olika typer av funktionshinder. Naturhistoriska Riksmuseet vill göra utställningen ”Den mänskliga resan” tillgänglig för personer med funktionshinder.

Örebro stadsbibliotek får stöd för att tillgänglighetsanpassa bibliotekets webbkatalog, bland annat med hjälp av instruktionsfilmer på teckenspråk.

Kulturrådet behandlade inför denna fördelning sammanlagt 29 ansökningar, varav 12 kom från Stockholms län, två från Västra Götaland och två från norra Sverige. Resterande 11 kom från mellersta och södra Sverige.

Ytterligare information:
Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo