Riksrevisionen granskar Kulturrådet

Riksrevisionen kommer att granska den statliga bidragsgivningen inom kulturområdet. Bakgrunden är att staten betalar ut närmare tre miljarder kronor om året i kulturbidrag inom ramen för ett bidragssystem som i stort sett har varit oförändrat sedan 1970-talet. Någon närmare granskning av bidragsprocessen har aldrig gjorts. I det beslut om granskningen som Riksrevisionen nu tagit uppges att man i den årliga revisionen har uppmärksammat brister i den statliga bidragshanteringen på kulturområdet.

I första hand är det Kulturrådets bidragsgivning som kommer att vara föremål för granskningen, men även Konstnärsnämnden kommer att beröras.

- Vi välkomnar en granskning, den blir intressant också för Kulturrådet, säger Stefan Stenberg, avdelningschef vid Kulturrådet. Det går säkert att förbättra delar av fördelningsprocessen. Kulturrådet har de senaste åren moderniserat bidragsrutinerna, såväl tekniskt som på andra sätt. Därför är det bra om vårt arbete bedöms av en extern part.

I den förstudie som Riksrevisionen gjort med anledning av granskningen har flera problemområden uppmärksammats, bl.a. möjligheterna att uppnå det kulturpolitiska målet om förnyelse, handläggningen av bidragen samt regeringens styrning av bidragssystemet.

Riksrevisionens granskning av den statliga bidragsgivningen inom kulturområdet ska vara avslutad den 20 december i år.

Header logo