Så ska internationellt kulturutbyte utvecklas

Det finns många uppenbara skäl till att intensifiera det internationella kultursamarbetet. Det ger kulturskapare och utövare i Sverige möjlighet att bli efterfrågade utomlands, det ger dem också möjlighet att fånga upp nya kulturella uttryck genom att se och höra kulturutövare från andra länder. Det ger naturligtvis också kulturintresserade människor möjlighet att möta konst och kultur från hela världen. Men det finns även andra positiva effekter på kulturlivet. Kulturrådet presenterar i ett strategidokument till regeringen en plan för hur ett intensifierat internationellt kulturutbyte skulle kunna utvecklas som en del av rådets uppdrag.

Kulturrådet har sedan flera år arbetat med internationella frågor, bl.a. inom ramen för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, kulturutbytet med Sydafrika och informationen kring EU:s kulturprogram men också genom bidragsgivning till svenska artister för utländska gästspel. Med stöd i den skivelse om den internationella kulturverksamhetens inriktning som riksdagen godkände 2006 har regeringen föreslagit att Kulturrådets uppdrag på detta område ska både utvidgas och preciseras. Det är med anledning av detta som rådet nu lämnar sin skrivelse till regeringen.

En viktig utgångspunkt för Kulturrådet har varit att det utvidgade internationella uppdraget ska grundas i myndighetens övergripande vision för sin verksamhet: att främja konst och kultur för att tillgodose alla människors rätt till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet. Konkret handlar det mycket om att stödja, stimulera och underlätta, samordna, informera och bevaka. Kulturrådet ska helt enkelt se till att förutsättningarna för internationellt kulturutbyte och samverkan förbättras. Detta kommer att ske i nära samarbete med andra aktörer på området, bl.a. Svenska Institutet, Sida och kulturråden vid de svenska ambassaderna men också med institutioner, organisationer och grupper inom kulturlivet.

Förutom att stödja och stimulera ett långsiktigt internationellt kultursamarbete och kulturutbyte bland de offentligt finansierade verksamheterna på kulturområdet ska Kulturrådet också verka för en bättre samordning och ett effektivare utnyttjande av resurserna för internationell kulturverksamhet även inom andra politikområden. Man ska också utveckla en internationell omvärldsbevakning och i samverkan med andra berörda myndigheter och institutioner sörja för ett samordnat och starkt svenskt agerande i internationella organisationer.

Men samordningen och effektiviseringen får inte gå ut över kulturens innehåll, menar Kulturrådet. Det får inte betyda att t.ex. mångfalden och kraften i kulturuttrycken minskar.

Ambitionsnivån påverkas dock av de resurser som står till förfogande. I det budgetunderlag som nyligen lämnades till regeringen beräknas behoven till 20 miljoner kr fram till 2010.

Ytterligare information:
Pereric Högberg, internationell samordnare
Telefon: 08-519 264 75
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo