Samordning och förankring viktigt för kultur i skolan

Samordning och förankring är viktiga inslag när kultur integreras i skolan. Det största hindret för en lyckad integrering är kulturlivets bristande kunskap om skolan samt skolans okunskap om kulturen. Det visar rapporten Kulturliv och skola - Hinder och framgångsfaktorer för samverkan kulturliv och skola, som Kulturrådet nyligen överlämnade till regeringen.

Rapporten visar att samordningsfunktioner, som barnkultursamordnare, kultursekreterare och regionala konsulenter har stor betydelse för att elever ska få möta kultur i skolan. T.ex. är en barnkultursamordnare väl bekant både med det kulturella utbudet och med skolans rutiner. Också förankringskedjan, från politiska beslut till elevens möte med kulturen, har stor betydelse. Särskilt viktig är skolledarens vilja att låta kulturen ta plats i skolan och därmed ge den legitimitet.

Det största hindret för att kulturen ska bli en naturlig del av skolan är skolans bristande kunskap om hur kulturen kan användas som pedagogiskt verktyg i den löpande undervisningen. Men också kulturlivets egen okunskap om skolans uppdrag är ett hinder. Skolan och kulturlivet har olika kunskapssyn och kultursyn. Man har olika utgångspunkter, skilda sätt att arbeta och olika syn på vad som är goda resultat. Rapporten visar att det finns ett stort behov av fortbildning och utbildning från båda håll. Kulturlivet behöver bl.a. lära sig mer om skolans mål och skolan behöver lära sig mer om hur och varför kulturen är bra för undervisningen, t.ex. om estetiska lärprocesser. Gemensam planering och gemensamma mål för skola och kulturliv kan underlätta samverkan.

Rapporten tar också upp andra myndigheters uppdrag som tangerar kulturområdet, nationella styrdokument av intresse, utvärderingar och forskningsrapporter där framgångsfaktorer och hinder tidigare identifierats. Rapporten innehåller också en sammanställning av intervjuer med personer som arbetar direkt eller indirekt med kulturaktiviteter i skolan; representanter för statliga myndigheter, regioner och kommuner, kulturinstitutioner, centrumbildningar osv.

Header logo