Sveriges biblioteksresurser samlas

Kulturrådet och Kungliga Biblioteket inleder nu ett samarbete kring Sverigebiblioteket, ett nationellt bibliotekssamråd för samarbete och utveckling. Syftet är att allmänheten enklare ska få tillgång till Sveriges biblioteksresurser bland annat via Internet. Ambitionen är en gemensam ingång till folkbibliotek, forskningsbibliotek, specialbibliotek och andra typer av bibliotek som är viktiga för både låntagare och studerande.

Sverigebiblioteket består av företrädare för myndigheter, organisationer och institutioner i Bibliotekssverige. Samarbetet är ett initiativ från Kulturrådet och Kungliga Biblioteket (KB). Tidigare i år tecknade Kulturrådet och KB ett samarbetsavtal. Avtalet innefattar former för samverkan men lyfter också konkreta frågor som ska diskuteras, bland annat upphovsrätt, internationell standardisering, digitala resurser och statistik.

– Tanken är att varje institution eller organisation, utifrån sitt eget uppdrag, tillsammans med andra i bibliotekssamrådet ska utveckla svensk biblioteksväsende, säger Mats Hansson handläggare på Kulturrådet.

Sverigebiblioteket arbetar bland annat för en gemensam digital plattform. Ambitionen är att i framtiden kunna presentera resurserna på en enda webbplats. Användaren står i fokus och ska kunna hitta den information han eller hon söker utan att behöva veta om den finns på ett forskningsbibliotek, specialbibliotek eller ett folkbibliotek.

I Sverigebiblioteket ingår bland annat företrädare för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, (NSHU), Kungl. Biblioteket (KB), Statens kulturråd, Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap, högskolebiblioteken, folkbiblioteken, specialbiblioteken, Svensk Biblioteksförening, Sveriges universitets- och högskoleförbund, (SUHF),  Föreningen Sveriges länsbibliotekarier (SLB) samt svensk förening för informationsspecialister, (SFIS).

Header logo