Tydliga prioriteringar för Kulturrådet

Barns och ungas rätt till kultur, kulturlivets internationalisering och förbättrade villkor för kulturskapare, det är några av de frågor som Kulturrådet ska prioritera under 2008. Det framgår av Kulturrådets regleringsbrev för nästa år där regeringen anger ramarna för myndighetens verksamhet. Kulturrådet får en större frihet vid vissa bidragsbedömningar och målet från regeringens sida är att detaljstyrningen ska minska.

Inom barnkulturfältet får rådet i uppdrag att fördela 55 miljoner kronor årligen för att barn och unga ska få ökad möjlighet till kulturell delaktighet och eget skapande. Målet är att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt ska integreras i undervisningen i årskurs 7-9.

Kulturrådet får 3 miljoner kronor för att öka internationellt utbyte samt interkulturellt samarbete. Dessutom förstärks stödet till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet med 7 miljoner kronor. Målet, som nu skrivits in i Kulturrådets regleringsbrev, är att genom översättningsstöd och andra insatser utveckla litteraturområdet. Kulturrådet ska ta fram en långsiktig strategi för arbetet.

Kulturarbetarnas villkor ska förbättras genom att alliansmodellerna byggs ut. För att inrätta en ny musikallians används 22 miljoner kronor. Den befintliga dansalliansen förstärks med 8 miljoner kronor till totalt 12 miljoner kronor. Teateralliansen får 24 miljoner kronor.

Sysselsättningsprojektet Access förlängs under två år. Kulturrådet ska under 2008 fördela 75 miljoner kronor för att i första hand fullfölja projekt som redan inletts.

Utanför de prioriterade områdena ska Kulturrådet även, i samverkan med Verket för näringslivsutveckling (Nutek), lämna förslag till hur entreprenörskap och företagande kan utvecklas inom myndighetens område.

Regeringens ambition är att minska detaljstyrningen. Flera anslagsposter har därför slagits samman och antalet öronmärkta bidragsmottagare har minskat. Kulturrådet får därmed en ökad frihet vid vissa bidragsbedömningar.

Header logo