Utvecklingspengar till museerna

Kulturrådet har fördelat nära 9 miljoner kr i utvecklingsbidrag till regionala museer. Sammanlagt 38 projekt har fått stöd. Syftet med bidragen är bl.a. att stärka institutionernas arbete med att nå nya publikgrupper, granska museernas samlingar samt stödja metodutveckling och ökad samverkan. Vid bidragsgivningen har Kulturrådet särskilt tagit hänsyn till att projekten är regionalt och lokalt förankrade.

Blekinge museum får bidrag för tredje året av det samverkansprojekt som syftar till att ur ett brukarperspektiv öka tillgängligheten till Blekinges kulturarv. Regionmuseum Västra Götaland får stöd för sitt ABM-projekt som genomförs i samverkan med Regionbiblioteket och Landsarkivet ett antal skolor i länet.

Jämtlands läns museum och Blekinge museum får vardera 50 000 kr för att i samarbete med Länsmuseet Gävleborg, som också får stöd ur anslaget, utveckla nya perspektiv på länsmuseernas konstuppdrag. Genom projektet avser de tre regionala museerna skapa ett nätverk som ger bättre förutsättningar för konstverksamhet i alla regioner. Tydliggörande av konstuppdraget ämnar också utveckla samarbete mellan länsmuseerna och långsiktigt stärka och stödja arbetet med konstfrågor och konstpedagogik.

Jämtlands läns museum får även stöd för utveckling av metoder där ungdomar får prova på kreativa och lockande arbetsuppgifter inom arkiv och museum för att bli stimulerade och motiverade att inleda studier på folkhögskolan. Det projektet bedrivs i samverkan med Landsarkivet i Östersund samt Birka Folkhögskola.

Pedagogisk samverkan mellan Västmanlands länsmuseum och Västerås konstmuseum stöds för att pröva nya metoder för lärande i syfte att ge barn och unga ”nya verktyg” för att se, analysera och förstå det offentliga rummet.

Upplandsmuseets genusanalysverktyg för genusintegrering i museernas arbetsprocesser efterfrågat av hela sektorn och museet beviljas bidrag i syfte att delge verktyget till hela museiområdet genom seminarier och infospridning. Redskapet verkar för jämställdhet mellan könen på ett positivt sätt och bidrar dessutom till implementeringen av genusbegreppet inom hela sektorn.

Ytterligare information:
Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08-519 264 57
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo