Utvecklingsstöd till samverkan och långsiktighet

Långsiktighet, metodutveckling, samverkan är tre nyckelbegrepp när det gäller Kulturrådets stöd till utvecklingsprojekt vid regionala institutioner på scenkonstområdet och bland museer och bibliotek. Stödet har funnits sedan 1997 och syftar till att ge institutionerna möjlighet att arbeta strategiskt med sådant som inte ryms inom den ordinarie verksamheten. Det kan vara att identifiera och bearbeta nya publikgrupper eller att samarbeta med andra institutioner och med andra konstområden. Under 2006 fördelade Kulturrådet sammanlagt 36 miljoner till 96 sådana utvecklingsprojekt. Detta framgår av en särskild redovisning rådet lämnat till Kulturdepartementet.

Arrangörsutveckling i samverkan mellan landets länsteatrar och Riksteatern, samarbete mellan tre länsteatrar om turnéer med större scenföreställningar i Norrland (Norrscen), flera museipedagogiska projekt samt samverkan kring samsökningstjänster och referenstjänster inom biblioteksområdet – det är bara några exempel på verksamhet som fick utvecklingsstöd under förra året.

Utvecklingsbidragen har sitt ursprung i den parlamentariska kulturutredning som lämnade sitt betänkande 1995. Där ville man stimulera de regionala institutionerna inom hela kulturområdet till nytänkande och utveckling och föreslog att en betydande del av verksamhetsbidraget skulle bli rörligt. Regeringen nappade på idén men sänkte ambitionerna i den proposition som följde. Man avsatte två procent av anslaget till institutionerna för utvecklingsändamål. För det första budgetåret – 1997 – avsattes sammanlagt 12,3 miljoner kr. Sedan 2006 är det Kulturrådet som avgör hur stor del av anslagen till de regionala institutionerna som ska användas för utvecklingsverksamhet.

Utöver de riktlinjer som finns i förordningen för bidraget har regeringen vissa år angett särskilda områden som utvecklingsinsatserna ska riktas till. Kulturrådets styrelse har årligen preciserat inriktningen. För år 2006 beslutade Kulturrådet att särskilt prioritera verksamhet som stimulerar en ökad samverkan mellan scenkonstinstitutionerna och det fria danslivet. Inom museiområdet har det internationella perspektivet framhållits som särskilt viktigt medan man inom biblioteksområdet vill stödja större, länsövergripande projekt som uppmuntrar till nya samarbetsformer.

I rapporten presenteras ett urval av de projekt inom scenkonst-, musei- och biblioteksområdet som fått stöd under 2006.

Header logo