10 miljoner kronor till interkulturella initiativ

En särskild satsning föreslogs i vårpropositionen för 2008 med syfte att främja etnisk och kulturell mångfald med 10 miljoner kronor under åren 2008–2010.

I budgetpropositionen för 2008 skrev regeringen ”Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006 har nyligen lämnat sitt betänkande Mångfald är framtiden. Mot bakgrund av utredningens arbete avser regeringen att prioritera insatser för att utveckla internationella kontaktnät och konstnärligt utbyte med hjälp av den kompetens som finns i landet genom ökade flerkulturella erfarenheter.” Enligt Kulturrådets regleringsbrev för 2008 ska 10 miljoner kronor användas för att främja etnisk och kulturell mångfald.

Sex olika projekt får dela på fyra miljoner kronor medan sex miljoner kronor går till Statens kulturråd enligt nedan.

Konstnärsnämnden får i uppdrag att ytterligare förstärka de enskilda konstnärernas internationella kontakter genom att samla och sprida information och kunskaper från olika delar av världen inom relevanta konstområden. För detta ändamål får Konstnärsnämnden 800 000 kronor per år under tre år.

Riksteatern får i uppdrag att utveckla en modell för att främja konstnärlig utveckling och mångfald. Modellen ska utveckla utnyttjandet av existerande resurser, särskilt i förhållande till det fria kulturlivet. Riksteatern får 800 000 kronor per år under tre år för att utföra uppdraget.

Riksutställningar får i uppdrag att öka kunskapen om utställningssektorn internationellt sett och därigenom förbättra förutsättningarna för utställningsmediet i Sverige. Riksutställningar får 500 000 kronor per år under tre år för att utföra uppdraget.

Intercult får i uppdrag att driva ett europeiskt resurscentrum för interkulturell dialog. Detta centrum ska överföra europeiska erfarenheter till svenska aktörer över hela landet. Intercult får en miljon kronor per år under tre år för att utföra uppdraget.

Mångkulturellt centrum får bidraget för att genom beprövade metoder samordna utbildningsinsatser kring kulturell mångfald, med särskild inriktning mot offentligt finansierad kulturverksamhet. Mångkulturellt centrum får 500 000 kronor per år under tre år för att utföra uppdraget.

Sprong får i uppdrag att utveckla nätverk inom mångfaldsområdet. Nätverket ska koppla samman utövare, administratörer, näringslivsrepresentanter och kulturorganisationer. Sprong får 400 000 kronor per år under tre år för att utföra uppdraget.

Statens kulturråd får sex miljoner kronor per år under tre år för att utveckla internationell och interkulturell verksamhet.

 

Header logo