2009 – Det europeiska året för kreativitet och innovation

Europa behöver öka sin kapacitet för kreativitet och nytänkande, både av sociala och ekonomiska skäl. Därför har EU-kommissionen nu i april antagit en deklaration att göra 2009 till det europeiska året för kreativitet och innovation. Beslut fattas senare i år av Ministerrådet och Europaparlamentet.

Ján Figel, ansvarig kommissionär för kultur, utbildning och ungdomsfrågor, tror att året blir ett effektivt hjälpmedel för att möta nya utmaningar genom att öka allmänhetens medvetenhet om frågorna, att sprida goda erfarenheter, stimulera utbildning och forskning, kreativitet och innovation och att stimulera till offentlig debatt och till förändringar.

Kommissionen föreslår inte någon särskild budget för detta år, eftersom man anser att det kan rymmas inom redan existerande EU-program. Kommissionen inbjuder medlemsländerna att utse nationella koordinatörer, som kan samarbeta genom en liten styrgrupp på EU-nivå.

Det europeiska året för kreativitet och innovation ska bli ett tvärsektoriellt initiativ, som inte bara omfattar kultur och utbildning, utan även andra politikområden som entreprenörskap, media, forskning, social- och regionalpolitik samt landsbygdsutveckling.
 

INFORMATION

Header logo