Besöksutveckling för museer

Besöksutfallet för 2007 vid de 19 statliga museer med fri entré för barn och ungdom upp till 19 år (dvs. de s.k. frientrémuseerna under 2005 och 2006) innebar att museerna förlorade ca 1 934 000 besökare, motsvarande en publiknedgång om 40 procent jämfört med 2006. Jämfört med 2005, som var det första året med generell fri entré för alla besökare, innebar besöksutfallet för 2007 en minskning om 39 procent.

Kulturrådet har regeringens uppdrag att redovisa publiksiffror vid de 19 statliga museerna kvartalsvis fram till och med januari 2008. Redovisningen bygger på underlag från museerna själva och delas upp på besökare under 19 år, respektive 19 år och äldre.

Första halvåret 2007 innebar en kraftig minskning i museernas publiksiffror motsvarande ca 41 procent jämfört med första halvåret 2006. Det kan sålunda konstateras att utvecklingen inte stabiliserats under senare delen av året; publiksvikten kom att kvarstå under hela året och accentuerades något under årets två sista månader.

En slutsats måste därför rimligen bli att de kraftigt minskande publiksiffrorna under 2007 huvudsakligen bör ses mot bakgrund till att den generella fria entrén för alla besökare slopades 1 januari 2007. Inga större förändringar i övrigt, t.ex. i öppethållande etc., har skett vid de aktuella museerna och statistiken är därför jämförbar med motsvarande redovisningar för 2006.

Besöksutfallet under årets första kvartal bör dock tolkas mot bakgrunden att besökssiffrorna vid de tidigare frientrémuseerna under fjolårets (2006) sista månader var extremt höga, en effekt av att många besökare uppenbart ”passade på” att besöka museerna innan entréavgifterna återinfördes 1 januari 2007. Inledningen till 2007 blev därför en inte helt oväntad rekyl på de extremt höga publiksiffrorna som avslutade 2006.

Även om den generella tendensen under första kvartalet 2007 innebär en kraftig nedgång av publiksiffrorna totalt för de 19 museerna, finns det dock stora skillnader mellan de enskilda museernas besöksutveckling. Några museer anser att siffrorna svarar mot ungefär de förväntningar om publiknedgång man haft medan andra ser att besöksutvecklingen trots allt varit något mer positiv än man befarat.
Försöket med fri entré på ett antal statliga museer pågick under år 2005 och 2006. Bakgrunden var att den dåvarande regeringen vill ge nya befolkningsgrupper möjlighet att besöka museer. I regleringsbrevet för år 2005 fick Kulturrådet i uppdrag av regeringen att utvärdera reformen.

Frientréreformen omfattade följande museer:
Arkitekturmuseum, Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Marinmuseum, Medelhavsmuseet, Moderna museet, Musikmuseet, Myntkabinettet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Världskulturmuseet och Östasiatiska museet.

Kontakt:
Sten Månsson, statistiker
Telefon: 08-519 264 56
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Erik Åström, sakkunnig
Telefon: 08-519 264 40
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

INFORMATION

Header logo