Internationella kulturmöten i Sverige och utomlands

Målet för Kulturrådets bidragsgivning till internationella utbyten och samarbeten är att stärka, utveckla och tillgängliggöra konsten och kulturen. Den 30 januari beslutade Kulturrådet om stöd om totalt 385 000 kronor till sex internationella projekt inom dans, bildkonst och teater. I flera av fallen innebär projekten att internationella kulturuttryck synliggörs för en svensk publik.

Kungliga Operan beviljas stöd för balettens turné i Kina. Projektet är storskaligt och kan öka synligheten för svensk dans och bereda väg för nya kontakter och möjligheter inom området.

Festivalen Friktioner II i Uppsala beviljas bidrag för att bjuda in internationella deltagare. Friktioner ökar kunskapen om performancekonsten och bidrar med konstnärlig förnyelse på området.

Teatrum får stöd för sin medverkan vid festivalen Meeting in Russia med föreställningen Silver Star.

Teater Tre beviljas stöd för att medverka vid Panoptikum – European Children´s Festival i Nürnberg med föreställningen Sailor & Pekka.

BildMuseet i Umeå får stöd för att medverka i huvudutställningen vid Bucharestbiennalen. Biennalen bidrar till att synliggöra och förankra den nationella och internationella samtidskonsten i Rumänien, och erbjuder samtidigt en möjlighet för BildMuseet att visa en omarbetad version av utställningen i Umeå.

Supermarket Art Fair i Stockholm beviljas bidrag för att möjliggöra att svenska och internationella konstnärsdriva gallerier kan mötas, utbyta erfarenheter och synliggöra sin verksamhet för en ny publik.

När Kulturrådet fördelar bidrag läggs särskild vikt vid konstnärlig kvalitet och integritet, att projektet är ömsesidigt efterfrågat och förankrat och att sammanhanget är kulturpolitiskt relevant.

Ytterligare information:
Ellen Wettmark, handläggare
Telefon: 08-519 264 89
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Anna Swedmark Westin, informatör
Telefon: 08-519 264 65
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se


 

Header logo