Jämställdhet i fokus

Det finns mycket kvar att göra för att nå en jämställd scenkonst. Kulturrådet har nu lämnat in en delrapport till kulturdepartementet om jämställdheten inom scenkonstområdet, en slutrapport ska lämnas i januari 2009. Kulturrådet har under 2007 och 2008 gett bidrag till sex projekt som syftar till att främja jämställdhet på scenkonstområdet och Kulturrådet redogör i delrapporten för hur projekten fortskrider.

Kulturrådet har i uppdrag från regeringen att efter samråd med Konstnärsnämnden och Jämställdhetsombudsmannen göra en fördjupad analys av jämställdheten inom scenkonstområdet. Uppdraget består både av en utredning och av att fördela tre miljoner kronor under tre år till en eller ett par projekt inom scenkonstområdet som långsiktigt verkar stimulerande och stödjande i arbetet med att uppnå ökad jämställdhet.

Under 2008 kommer cirka 1,2 miljoner kronor att fördelas till jämställdhetsprojekt inom scenkonsten varav 990 000 kronor fördelades den 5 maj i år. Kulturrådet har mot bakgrund av de jämställdhetspolitiska målen prioriterat projekt som fördjupar befintlig kunskap samt har långsiktiga och organisatoriska eller strukturella effekter. Det sökta beloppet hittills under 2007 och 2008 uppgår till 7,9 miljoner kronor. Bland de organisationer som beviljats medel kan nämnas Sveriges Dramatikerförbund och Centrum för Dramatik, som fått 350 000 kronor för att undersöka och dokumentera hur dramatikerna knyts till teatrarna, hur den konstnärliga processen ser ut och hur man kan motverka att ”kvinnliga dramatiker” blir ett trendfenomen. Ytterligare ett exempel på projekt som beviljats medel är Teaterförbundet, Svensk Scenkonst och SYMF. Bidraget, som är på 600 000 kronor, ska gå till att genomföra en gemensam utbildningssatsning för scenkonstinstitutionernas chefer, ”Jämställdhet i ledarskap och konstnärlig gestaltning”.

I uppdraget ingår även för Kulturrådet att analysera den egna bidragsprocessen från mål- och uppdragsformuleringar genom ansöknings- och beslutsprocessen till utfallet. Målet för Kulturrådet är att jämställdhet ska beaktas i varje steg i bidragsprocessen, vilket Kulturrådet utarbetar metoder för. En del i detta är att t ex modifiera Kulturrådets ansöknings- och återrapporteringsblanketter så att Kulturrådet får in relevant information om bland annat de sökandes jämställdhetsarbete.


 

Header logo