Kulturrådet efterlyser pengar till utveckling och förnyelse

Kulturrådet vill se ökade resurser till utveckling och förnyelse på kulturområdet. Det framgår av budgetunderlaget för 2009-2011 som Kulturrådet nu har lämnat till Kulturdepartementet. I budgetunderlaget framhåller Kulturrådet att omprioriteringar måste göras och att nya medel måste tillföras kulturområdet.

”Utveckling och förnyelse är naturliga delar av allt konstnärligt arbete och det måste därför finnas utrymme att utforska och pröva nya konstnärliga och kulturella former”, skriver Kulturrådet i budgetunderlaget. Tillgången till resurser för utvecklingsarbete är dock begränsade.

I budgetunderlaget pekar Kulturrådet på en rad faktorer som påverkar utvecklingen på kulturområdet under 2009-2011, bl.a. kommer Stiftelsen framtidens kultur att avvecklas under 2008 och konkurrensen om bidrag från EU att öka. Kulturrådet har idag begränsade medel för utveckling och förnyelse, men skulle med den kompetens myndigheten besitter kunna spela en större roll i utvecklingsarbetet.

Kulturrådet föreslår även andra prioriteringar under den kommande treårsperioden. Det behövs bland annat mer resurser för:

  • Det fria kulturlivet, som idag har mycket små marginaler.
  • Internationellt kulturutbyte och kultursamarbete, eftersom behovet av medel för internationellt samarbete ökar.
  • Sysselsättning och kompetensutveckling, där Kulturrådet vill förstärka Centrumbildningarna och Teateralliansen. 
  • Kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom hela kulturområdet.

Kulturrådet vill få möjlighet till bättre framförhållning i bidragsgivningen så att framförallt fria grupper kan få besked i god tid. Kulturrådet föreslår även andra förändringar som styr bidragsgivningen.

Ytterligare information:
Anita Jonsson, handläggare
Telefon: 08-519 264 48
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo