Kultursatsningar i skolan kräver fasta strukturer

Fasta strukturer, förankring och ömsesidig respekt för varandras yrkesområden är nödvändiga inslag om kultursatsningar i skolan ska lyckas. Det stod klart när Kulturrådet den 5 maj arrangerade en nordisk konferens om kulturens roll i skolan.

Konferensen arrangerades i anslutning till de nordiska kulturministrarnas möte i Stockholm den 6 maj. Kulturrådet bjöd in ett antal nyckelpersoner som är verksamma inom skola och kulturliv i de nordiska länderna.

Vikten av tydliga strukturer gick som en röd tråd genom konferensen. En rad exempel lyftes: Den kulturelle skolesekken i Norge som pågått sedan 2001, den danska satsningen Huskunstnerordningen där barn sedan 2004 kunnat möta professionella konstnärer och den svenska regeringens satsning Skapande skola vars första ansökningsomgång nyligen avslutades.

Gemensamt för de nationella satsningarna är de fasta strukturerna. De borgar för långsiktighet. Det gäller inte minst den svenska satsningen Skapande skola, där kommunerna, inte de enskilda skolorna, söker statsbidraget. Det skapar förankring i kommunerna. Ansvaret för kultursatsningarna blir huvudmännens.

Den svenska kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth underströk vikten av att alla får möjlighet att ta del av kultur, oavsett t.ex. kön, ekonomi eller funktionshinder. Det är en demokratifråga.
- Kulturen förstärker och berikar skolans pedagogiska uppdrag. Men det kräver att de båda områdena respekterar varandras kompetens.

Den svenska statssekreteraren på Utbildningsdepartementet Amelie von Zweigbergk poängterade att det inte råder någon konflikt mellan de båda politikområdena. De kompletterar varandra. Skapande skola är en satsning som hela regeringen står bakom.

Gemensamt för de nordiska ländernas kultursatsningar i skolan är också behovet att utbilda skolpersonal. Kulturen i lärarutbildningarna belystes. I Norge planerar man att utbilda såväl politiker som lärare. I Sverige finns projekt där rektorer fått handfast utbildning att göra film. Flera talare underströk just skolledarnas betydelse för att få in kulturen i skolan.

Ett tredje tema konferensen belyste var elevernas delaktighet och inflytande. Här kunde flera av talarna konstatera att det fortfarande finns mycket att göra. I samtliga länder måste man hitta och pröva former för att få ett starkare elevinflytande på kultursatsningarna i skolan.

Konferensen enades också om ett antal slutsatser (se länk i rutan till höger).

Konferensen dokumenterades och rapporten kommer att läggas ut på Kulturrådets webbplats.

 

Header logo