Minskad detaljstyrning av Kulturrådet

Den 18 december fastställde regeringen regleringsbrevet för Kulturrådet för 2009. Den stora förändringen i årets regleringsbrev är att regeringen minskar detaljstyrningen av Kulturrådet. Regleringsbrevet innehåller de instruktioner regeringen utfärdar för myndigheten och uppgifter om de anslag som rådet disponerar för bidrag. Dessutom beskrivs de uppdrag som regeringen ger myndigheten.

Den minskade detaljstyrningen i regleringsbrevet innebär att Kulturrådet nu har större handlingsfrihet än tidigare. Både målen och de prioriterade områdena är färre i år och regleringsbrevet kompletterar instruktionen. Från och med nästa år ska Kulturrådet redovisa och kommentera sina resultat i förhållande till myndighetens instruktion, där de långsiktiga uppgifterna för myndigheten framgår.

Tidigare har museerna redovisat besöksstatistik om bland annat besökarnas ålder, kön och geografisk hemvist i sin årsredovisning. Kulturrådet blir nu den myndighet som håller samman besöksstatistiken för museer. Ett ytterligare nytt uppdrag handlar om att Kulturrådet till Folkhälsoinstitutet ska rapportera indikatorer på hur kulturen påverkar hälsan. Sedan tidigare har Kulturrådet i uppdrag att utreda Cullbergbalettens framtid och tillgängligheten inom scenkonsten.

Kulturrådet fördelar ca 1,7 miljarder kronor i bidrag till olika kulturområden. Regleringsbrevet innebär en förstärkning av framför allt fria grupper inom musikområdet, och det är i första hand körverksamheten som kommer att lyftas fram. Skapande skola, som inleddes 2008, fortsätter och under 2009 har Kulturrådet drygt 60 miljoner kronor till förfogande för att stärka barns och ungas rätt till kultur.

Header logo