Ny organisation för Kroumata

Kulturrådet har utrett slagverksensemblen Kroumatas framtid. Kulturrådet framhåller att ensemblen spelar stor roll i det nationella och internationella perspektivet, men att det i dagsläget inte finns någon långsiktig finansiell lösning för ensemblen. Kulturrådet föreslår dock att de 700 000 kronor som regeringen har avsatt för Kroumatas verksamhet under 2008 betalas ut, så att ensemblen kan etablera sig i en ny verksamhetsform.

Kulturrådet fick förra året i uppdrag av regeringen att hitta en långsiktig lösning för slagverksensemblen Kroumatas fortsatta verksamhet. Kroumata inryms idag i Rikskonserters organisation, men ensemblemedlemmarnas anställningar upphör den sista augusti i år.

Kulturrådet har nu i samråd med Kroumata utrett ensemblens framtida verksamhet och finansiering. Slutsatsen i utredningen är att Kulturrådet trots omfattande samtal och diskussioner med Stockholms stad och Stockholms läns landsting i dagsläget inte kan finna någon lokal eller regional finansiering för Kroumatas fortsatta verksamhet. Både landsting och kommun säger dock att det finns möjlighet för Kroumata att söka projektstöd.

Kulturrådet föreslår att Kroumata organiserar sig, det är dock upp till ensemblen att avgöra vilken organisationsform som är mest lämplig. Kulturrådet föreslår även att de 700 000 kronor som regeringen har avsatt för Kroumatas verksamhet under 2008 betalas ut. En förutsättning är dock att Kroumata har en organisationsform.

Kulturrådet föreslår även att de 2 miljoner som regeringen beräknat för 2009 reserveras, under förutsättning att Kroumata kan uppvisa en rimlig medfinansieringsnivå.

Header logo