Utvecklingspengar till biblioteken

I Fisksätra, Falkenberg, Sollentuna och Kävlinge får biblioteken pengar för att utveckla verksamheten. Kulturrådet beviljar drygt 3 miljoner kronor i bidrag till verksamhetsutveckling för folkbibliotek, läns- och regionbibliotek. Kulturrådet har valt att prioritera projekt som synliggör biblioteket som mötesplats och resurs för medborgarna.

Flera av de projekt som nu får bidrag handlar om utveckling av e-tjänster och läsfrämjande arbete. En del projekt riktar sig till personer med funktionsnedsättning och flera riktar sig till barn och unga. Av de 3 miljoner kronor som Kulturrådet fördelar går nästan 2,3 miljoner kronor till läns- och regionbibliotek och 780 000 kronor till folkbibliotek.

Kulturrådet stödjer projekt som främjar läsning och som syftar till att stärka folkbibliotekens ställning. Länsbiblioteket i Halland och Länsbiblioteket Östergötland får till exempel bidrag till två olika projekt, Synliggör biblioteket – identitet, image och profil och Bilden av biblioteket, som båda ska arbeta strategiskt för att kommunicera bibliotekens plats i samhället. Stockholms länsbibliotek ska genomföra projekt Biblioteket, Boken och den långa svansen, som ska visa hur man med digital teknik kan knyta samman det virtuella biblioteket med det fysiska i ett läsfrämjande arbete.

Flera folkbibliotek får pengar att utveckla den lokala verksamheten. Fisksätra bibliotek, utanför Stockholm, får bidrag till en förstudie om ett öppet digitalt arkiv. Ett mångfaldsprojekt där man i nära samarbete med ett privatbibliotek vill utveckla en digital plattform för besökarna. Utvecklingen ska ske i nära samarbete med Världsbiblioteket, ett specialbibliotek i Solidaritetshuset i Stockholm.

Biblioteken i Sollentuna utanför Stockholm får bidrag till att göra om och utöka bilderboksavdelningen till ett barnbibliotek inspirerat av Reggio Emilia-pedagogiken. Kävlinge bibliotek och projektet Läs på landet får stöd för att föra ut biblioteksverksamheten till mindre samhällen och byar.

Ytterligare information:
Mats Hansson, handläggare
Telefon: 08-519 264 95
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
 
Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo