2,5 miljarder till
kultur i hela landet

Statliga myndigheter och institutioner avsatte sammanlagt drygt 2,5 miljarder kronor i direkta kulturinsatser till olika delar av landet under 2008. Det är en ökning med närmare en halv miljard kr i jämförelse med 2006. Av den totala fördelningen svarar Kulturrådet för cirka 1,3 miljarder kronor. Det visar den redovisning av hur statliga medel har använts för regional kulturverksamhet åren 2007 och 2008 som Kulturrådet nu har lämnat till regeringen.

Kulturrådet har sedan 1998 på regeringens uppdrag regelbundet sammanställt det som kallas det regionala utfallet av statliga medel på kulturområdet. Tidigare har redovisningen utgått från hur mycket de olika statliga institutionerna och myndigheterna fördelat till kulturverksamhet i olika delar av landet. Den här gången görs redovisningen med länen och regionerna i fokus. För varje län redovisas hur mycket man fått i statligt stöd till kulturverksamhet. När det gäller den renodlat ekonomiska redovisningen omfattar rapporteringen nio myndigheter och organisationer. Dessutom redovisas antalet föreställningar, konserter, utställningar m.m. som producerats av ett antal statliga organisationer och myndigheter, bland annat Riksteatern, Rikskonserter, Dansnät Sverige och ett par statliga museer.

Underlaget till redovisningen baseras i hög grad på en webbenkät till 34 myndigheter och organisationer som Kulturrådet genomfört. Frågorna i enkäten har berört såväl hur det regionala arbetet bedrivits som hur de regionala insatserna fördelats geografiskt. Flera av de tillfrågade uppger att olika former av samarbete över läns- och regiongränserna är viktigt för att stärka tillgången till ett mångsidigt, professionellt kulturutbud. Samtidigt säger man att detta arbetssätt är resurs- och tidskrävande. Detta till trots har flera myndigheter och organisationer prövat nya former för samarbete.

Kulturrådets rapport, som i första hand redovisar statliga insatser under åren 2007 och 2008, visar att – räknat i kronor per invånare – dessa är högst på Gotland, i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten samt i Blekinge. Av dessa län har statens sammanlagda insatser ökat mest på Gotland, i Norrbotten och Västerbotten, något mindre i Blekinge och minskat i Jämtland jämfört med 2006. På tio-i-topp-listan finns storstadslän som Uppsala län, Östergötland och Västra Götalandsregionen. Av dessa har ökningarna varit störst i Uppsala län.

De största statliga bidragsgivarna i samtliga län är Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet. Kulturrådets stöd går i första hand till scenkonstinstitutioner och regional musikverksamhet medan Riksantikvarieämbetet satsar betydande belopp på kulturmiljövård.

– En fortsatt och förstärkt samverkan mellan nationell, regional och lokal nivå är viktigt för att utveckla både ett medborgarperspektiv, som innebär att kulturen är tillgänglig för alla, och ett konstperspektiv som främjar konstnärlig verksamhet av hög kvalitet och mångfald, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson i en kommentar till rapporten.

Ytterligare information
Elin Jakobsson, utredare
Telefon: 08-519 264 43
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, utredare
Telefon: 08-519 264 49
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, informationschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo