Avsiktsförklaring med Västra Götalandsregionen

Kulturrådet och Västra Götalandsregionen har skrivit under en avsiktsförklaring för att utveckla och fördjupa samarbetet inom kulturområdet. Syftet är att utveckla förutsättningar för konst- och kulturlivet i Västra Götaland och för att stärka medborgarnas tillgång till ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet i hela Västra Götaland.

Den nya modellen för samverkan innebär en fördjupad dialog mellan stat och region. Kultursamarbetet handlar förutom om gemensamma ekonomiska prioriteringar också om kompetensöverföring och att stärka samverkan med andra samhällsområden.

Nyckelordet är ”gemensamt” och dokumentet sänder en signal till omvärlden att Västra Götalandsregionen och kulturrådet vill samarbeta runt en gemensam bild av kulturområdet.

– Avsiktsförklaringen är viktig för att kunna utveckla ett stabilt samspel inför den nya kultursamverkansmodell som föreslås i den nationella kulturpropositionen säger Lars Nordström (FP).

Västra Götalandsregionen och Kulturrådet har enats om ett antal konkreta mål för samverkan 2010 som finns specificerade i en bilaga till avsiktsförklaringen

– Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg i att utveckla samarbetet mellan Kulturrådet och Västra Götalandsregionen. Under 2010 kommer vi bland annat att fokusera på förnyelse och utveckling, förutsättningar för konstnärligt arbetet och barns och ungdomars kultur, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

Under 2010 kommer delar av det handlingsprogramsarbete som Västra Götalandsregionen har påbörjat inkluderas i samarbetet. Den kulturpolitiskt relaterade forskningen får också en tydligare plattform med de gemensamma ambitionerna. 

Samarbetet gäller från och med 2010 och ska präglas av stor öppenhet gentemot kulturlivets aktörer och kommunerna i Västra Götaland. Grunden för avsiktsförklaringen är de nationella kulturpolitiska målen och de regionala kulturpolitiska målen. Samarbetet gäller främst de kulturinstitutioner i Västra Götaland som får bidrag från både Kulturrådet och Västra Götalandregionen men kommer också att omfatta det fria kulturlivet och andra verksamheter utanför institutionerna. Västra Götalandsregionen får ett särskilt ansvar när det gäller förankring i kommunerna.

Header logo