Kort sammanfattning om pensionsproblematiken på scenkonstområdet

Scenkonstområdet har ända sedan omläggningen av det allmänna pensionssystemet stått inför att antal problem. Några av dessa problem har man försökt att lösa genom PISA-förordningen (Förordning (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning) som reglerar pensionsvillkor för scenkonstanställda med lägre pensionsåldrar än 65.

Premiehanteringen inom ramen för PISA har genomgått ett par förändringar där syftet har varit att synliggöra, och ta betalt för, de faktiska pensionskostnaderna på scenkonstområdet. Dessa förändringar skulle vara kostnadsneutrala för institutionerna och området har tillförts extra medel för detta ändamål. Branschen har dock pekat på att de verkliga kostnaderna för pensionerna överstiger de medel som tillförts området.

I budgetpropositionen för 2008 angav regeringen att medlen som avsatts för att täcka pensionskostnaderna skulle inkluderas i scenkonstinstitutionernas verksamhetsbidrag. Kulturrådet har därför sedan dess beaktat frågan vid fördelning av medel till det regionala scenkonstområdet. 

Den 3 april 2008 tog regeringen beslut om att genomföra en scenkonstpensionsutredning. Uppdraget presenterades den 29 maj 2009 och förslaget har nyligen remissbehandlats och är nu föremål för överväganden inom regeringskansliet.

Ytterligare kostnader som uppkommit i november 2009

Scenkonstområdet har de senaste veckorna drabbats av ytterligare kostnadskrav för de anställdas pensioner. Den 5 november fick Svensk Scenkonst information om ändrade regler för pensionsinbetalningar för korttidsanställd personal. Beslut i frågan togs av Arbetsgivarverket och Offentliganställdas förhandlingsråd redan år 2006. Statens pensionsverk, SPV har beslutat att principerna ska gälla även för scenkonstbranschen. Ändringen innebär att SPV nu har beslutat om att begära in närmare 50 miljoner kronor retroaktivt från 2003 från ett antal musik-, dans-, och teaterinstitutioner som erhåller statliga bidrag från Kulturrådet.

Enligt Svensk Scenkonst har scenkonstområdet inte mottagit någon information om innehållet i, eller följderna av beslutet. Den 18 november meddelade Svensk Scenkonst att de har för avsikt att JO-anmäla SPV samt begära att SPV omprövar sitt beslut att tillämpa de förändrade beräkningsreglerna för anställningsperioder kortare än 30 dagar. Om SPV inte skulle ändra beslutet anser Svensk Scenkonst att SPV bör medge längre betalningsanstånd än ett år.

Det är viktigt att Kulturrådet fortlöpande håller sig informerad i denna fråga då den i hög grad kommer att påverka den ekonomiska situationen för många bidragsmottagare. De medel Kulturrådet har att fördela till de regionala scenkonstinstitutionerna för kommande år är dock begränsade och möjliggör inte någon lösning på denna fråga.

Kulturrådets hållning i frågan

Omläggningen av premiehanteringen av PISA-systemet skulle vara kostnadsneutral och området tillfördes därför medel för detta ändamål.  De medel som tillförts området under åren 2003-2006 (totalt ca 65 miljoner kronor årligen) baserades på då gällande principer. Dessa principer har nu förändrats vilket medfört ökade årliga pensionskostnader på området. Beslutet gäller retroaktivt fr.o.m. 2003. För att säkra kostnadsneutraliteten finns det enligt Kulturrådet därför anledning att ompröva nivån på de medel som tillförts området under motsvarande tidsperiod.

Det är Kulturrådets bedömning att scenkonstområdet mot bakgrund av ovanstående beslut bör tillföras ytterligare medel från statsbudgeten i de fall där ovanstående beslut medfört ökade kostnader. Utan ytterligare ekonomiskt tillskott finns risk för att berörda organisationer måste omfördela medel från bl. a. föreställningsverksamheten, vilket i förlängningen får negativa följder för publiken. I värsta fall äventyras även verksamheten vid vissa institutioner.

Header logo