Nya uppdrag för Kulturrådet

I regeringens kulturpolitiska proposition Tid för kultur som presenterades idag föreslås bland annat att bidraget till kulturinsatser i skolan, Skapande skola, utökas och att en ny modell för regional samverkan genomförs 2011.

- Kulturrådet välkomnar kulturpropositionen och dess inriktning på förnyelse och utveckling. Det är positivt att propositionen har tagit fasta på flera av de frågor som Kulturrådet har lyft fram i budgetunderlag och remissvar, säger Kennet Johansson, Kulturrådets generaldirektör.


Ny modell för regional samverkan

I regeringens kulturpolitiska proposition föreslås att en ny modell för regional samverkan införs 2011. Den nya modellen omfattar i ett första steg Skåne, Västra Götaland, Gotland och Halland och allt eftersom ska de regioner som så önskar kunna ingå. Under hösten kommer en utredning att tillsättas för att lämna förslag på detaljer för hur modellen ska se ut. Enligt kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth blir en ny uppgift för Kulturrådet att vara nationell samtalspart till regionerna.

- Kulturrådet är positivt till att regionerna får större inflytande över det statliga kulturstödet och vi ser fram emot att få det samordnade, nationella ansvaret för den nya samverkansmodellen. Vi räknar med att under uppbyggnadsskedet ha en nära samverkan med den särskilda utredaren, säger Kennet Johansson, Kulturrådets generaldirektör.

Kulturrådet har redan idag så kallade avsiktsförklaringar med region Skåne, Gotlands kommun och Norrbottens län för att utveckla samverkan mellan stat och region på kulturområdet.

Utökat uppdrag kring barn- och ungdomskultur

I propositionen ges Kulturrådet  i uppdrag att utveckla sitt utåtriktade arbete med barn- och ungdomskultur.

- Kulturrådet välkomnar en stark prioritering av barns och ungas rätt till kultur, både i de kulturpolitiska målen och i form av det utvidgade uppdraget.

I propositionen föreslås bidraget till kulturinsatser i skolan, Skapande skola, utökas till att omfatta även årskurs 4-6 från och med nästa år och anslaget utökas från 55 miljoner till 112 miljoner kronor per år. I år har Skapande skola gett bidrag till kulturinsatser i årskurs 7-9. Syftet är att långsiktigt integrera kulturen som en del av lärandet. Skapande skola har funnits sedan 2008 och i en första uppföljning, som för en tid sedan överlämnades till Regeringen, konstaterades att lärare och elever är överlag positiva till arbetet med kultur i skolan.

Ny myndighet för analys och utvärdering

I regeringens kulturpolitiska proposition föreslås en ny myndighet för analys, utvärdering och uppföljning inom kulturområdet. Den nya myndigheten föreslås ta över statistikuppdrag från bland andra Kulturrådet från och med 2011. Den nya myndigheten ska vara fristående från bidragsgivning och konstnärlig verksamhet i offentlig regi. Kulturrådet har idag uppdrag från regeringen att  ansvara för den officiella statistiken inom kulturområdet och tar regelbundet fram statistik om teater och dans, musik, museer och utställningar, bibliotek, studieförbund samt om kultur- och medievanor hos befolkningen.

Unga Klara får fortsatt stöd

Unga Klara föreslås i kulturpropositionen få ett fortsatt stöd på tre miljoner kronor. Under våren gjorde Kulturrådet en utredning av Unga Klaras fortsatta verksamhet och föreslog regeringen att lyfta fram Unga Klara som en aktör av kulturpolitiskt intresse och att på längre sikt skapa ett nationellt barnteaterinstitut med internationell räckvidd.

Romsk kultur får institutionell hemvist

Forum för levande historia ges i uppdrag att utreda hur romernas kultur och språk kan få en institutionell hemvist. Uppdraget ska genomföras i samråd med bland andra Kulturrådet. Kulturrådet har sedan tidigare ett uppdrag att stödja och främja nationella minoriteternas språk och kultur.

- Det är glädjande att det görs en satsning på att stärka institutioner inom den romska gruppen, säger Kennet Johansson.

Header logo