Kulturrådet föreslår att Unga Klara blir en fristående teater

Unga Klara är en unik verksamhet av stort nationellt och internationellt kulturpolitiskt intresse, det slås fast i en utredning som Kulturrådet presenterade idag. Utredningen, som har gjorts på uppdrag av Kulturrådets styrelse, föreslår att Unga Klara blir en fristående teater och att de ska få statligt bidrag.

Unga Klara är idag en del av Stockholms Stadsteater. Stadsteatern omstrukturerar för närvarande verksamheten och från den 1 juli 2009 kommer verksamheten vid Unga Klara inte att finnas kvar i sin nuvarande form. Kulturrådets styrelse har mot bakgrund av detta utrett Unga Klaras framtida möjligheter.

Kulturrådets styrelse beslutade den 15 januari att utreda hur Unga Klaras och Suzanne Ostens erfarenheter och konstnärliga värden kan bevaras och utvecklas utifrån ett nationellt perspektiv. Kulturrådets styrelse gav två styrelseledamöter, professor Karin Helander och generalsekreterare Mats Wallenius, i uppdrag att utreda frågan.

Utredningen har skett i dialog med representanter för det svenska teaterlivet och man har fått vittnesmål om Unga Klaras och Suzanne Ostens internationella förankring från ett antal internationella aktörer. Enligt utredningen är Unga Klara en internationell spjutspets som bidrar till att profilera Sverige som kulturnation.

– Den här utredningen befäster Unga Klaras ryktbarhet och betydelse för scenkonstens utveckling både i Sverige och utomlands, säger Kulturrådets nya styrelseordförande Kerstin Brunnberg.

Kulturrådets styrelse har ställt sig bakom förslaget på strategi för Unga Klaras fortsatta verksamhet. Det innebär bland annat att Kulturrådet nu kommer att föreslå regeringen att man lyfter fram Unga Klara som en aktör av kulturpolitiskt intresse. Under en tidsbegränsad period om tre år ska man försöka hitta en långsiktig lösning för Unga Klaras verksamhet. Utredningen förslår också att man på längre sikt försöker skapa ett nationellt "barnteaterinstitut" med internationell räckvidd.

Kulturrådets förslag till strategi för Unga Klaras fortsatta verksamhet kan bli början på en rekonstruktion av verksamheten. För att Unga Klara ska kunna fortsätta behövs engagemang i form av ekonomiska resurser och en vilja hos fler berörda parter. Intresse för samarbete har redan visats från företrädare för såväl konstnärliga högskolor som scenkonstinstitutioner.

– Vi har haft en konstruktiv dialog med Stockholms stadsteater och Unga Klara, men det är nu arbetet börjar med att skapa en ny plattform för Unga Klara, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

YTTERLIGARE INFORMATION

Rebecka Svensén, informationschef
Tel: 08-519 264 25, 076-540 10 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo